×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

آئین نامه اجرائی تبصره 46قانون بودجه سال 1364


تصویبنامه راجع به اتمام رساندن طرح های عمرانی (باحداقل 90درصدپیشرفت کار)


تصویبنامه راجع به اصلاح اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان


اساسنامه شرکت سهامی قندوشکر


نظر شورای نگهبان در مورد انتخاب رئیس جمهور جدید و رای اعتماد به کابینه


نظر شورای نگهبان در مورد نخست وزیر و سرپرستی وزاتخانه


اگر شاکی در مقام احقاق حق ورفع ظلم ازخودعلیه کسی شکایت کندوعملی یاامری راصریحاباونسبت بدهدکه قانوناجرم است ولی نتواندصحت این اسناد راباثبات برساندبعنوان مفتری قابل تعقیب ومجازات نیست


قانون بودجه ارزی سال 1364کل کشور


آئین نامه اجرائی بند2 ازقسمت الف تبصره 21 قانون بودجه سال 1364کل کشور


قانون انحلال سازمان پیشاهنگی کشور


قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره یک به ماده 9قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1362 2 13


آئین نامه شورای عالی قضایی


آئین نامه اجرائی تبصره 63قانون بودجه سال 1364کل کشور


آئین نامه هماهنگی وتفکیک وظایف وزارتخانه های صنایع وجهادسازندگی


آئین نامه نحوه مصرف اعتبارردیف 111507موضوع بند(ی )تبصره 15قانون بودجه سال 1364


آئین نامه اجرائی نحوه مصرف اعتبارردیف 128000(نهضت سوادآموزی -کمک )


آئین نامه معاملات شرکت ملی انبارهای عمومی وخدمات گمرکی ایران


آئین نامه مصرف اعتبارمربوط به درمان بیماران کلیوی موضوع بند ه تبصره 15قانون بودجه سال 64


آئین نامه اجرائی تبصره 8قانون بودجه سال 1364


آئین نامه مذکور در ماده 7 قانون تعیین مدیریامدیران موقت دولتی برواحدها