×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات در شهرستان ایرانشهر


آئین نامه استخراج و فروش مواد معدنی توسط بخش خصوصی


آئین نامه اجرائی موضوع تبصره 4 ماده واحده (قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن ) مصوب 1363 11 9 مجلس شورای اسلامی


تصویبنامه راجع به ایجادامکانات بیشتر برای صدورکالاهای غیرنفتی


آئین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاههای آزاد فنی وحرفه ای


قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری اعضاء هیات علمی و اعضاء غیر هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقاتی


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به بند 8 تصویبنامه شماره 33850-1365 06 10


قانون اصلاح ماده 37 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 04 05 مجلس شورای اسلامی


قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات شهرستان خدابنده


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات شهرستان دشتی


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات شهرستان کنگان


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات شهرستان دیر


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات شهرستان گناوه


تصویبنامه راجع به تعاریف و ضوابط تقسیمات شهرستان تنگستان


قانون بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی


قانون اصلاح تبصره یک مصوب 1364 6 28 ماده 9 قانون روابط موجر ومستاجرمصوب 1362 2 13 مجلس شورای اسلامی


قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری


آئین نامه نحوه مصرف هزینه های تبلیغاتی باستناد جزء11 بند(الف ) تبصره 15 قانون بودجه سال 1365