×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

قانون اصلاح تبصره یک ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن


آئین نامه اجرائی قانون انتشار طبقه بندی شده وزارت امورخارجه


تصویبنامه راجع به قانون مربوط به حداکثروحداقل حقوق مستخدمین شاغل و باز نشسته و آماده به خدمت


آئین نامه اجرائی بند ج تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 کل کشور


دستورالعمل اجرائی بند (ب )تبصره 3 قانون بودجه سال 1365کل کشور


قانون الزام دولت به ارائه اصلاحیه قانون صندوق عمران مراتع واساسنامه آن مصوب 1349 12 18


قانون الحاق یک بند به ماده 3 قانون تشکیل شورای عالی صنایع مصوب 1361 10 27 مجلس شورای اسلامی


قانون الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 4 به ماده 10قانون مطبوعات


آئین نامه کمیسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانها و مجامع بین المللی


آئین نامه اجرائی موضوع بند (الف )تبصره 3 قانون بودجه سال 1365 کل کشور


تصویبنامه راجع به حذف ردیف 4 تصویبنامه 87506 مورخ 1365 02 20


تصویبنامه راجع به آن دسته از کارکنان دولت که در سال 1364سکه بهار آزادی دریافت نکرده اند


قانون بخشودگی مالیاتی راجع به اموال و بدهیهای مالیاتی شهدای انقلاب اسلامی


اساسنامه کمیته انقلاب اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به افزایش مستمری دریافت کنندگان مستمری 000


تصویبنامه راجع به طرح احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور


قانون الحاق سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران به وزارت فرهنگ و آموزش عالی


قانون تفکیک امور اداری و استخدامی از کمیسیون کار وامور اجتماعی و امور اداری و استخدامی


اصلاحیه تصویبنامه شماره 9126