×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح جامع شهرگنگاور


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهر داراب


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهرستان کنگاور


تصویبنامه راجع به تغییرات واصلاحات تقسیماتی دراستان اصفهان


اساسنامه موسسه جهادنصر


آئین نامه اجرائی بند(ت ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1379کل کشور


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای دوزدوزان به شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستای گهواره به شهر


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1379کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه تغییرات واصلاحات تقسیماتی دراستان گلستان


آئین نامه اجرائی جزء (1)بند ی تبصره (5)قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اساسنامه موسسه جهاداستقلال


اساسنامه موسسه جهادتوسعه


رای صادره درششصدوپنجاه وهشتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 1379 10 22 استفاده ازتجارب اجرای طرح کرامت دربازنگری واصلاح برنامه های درسی دوره ابتدایی


نحوه ادامه تحصیل دارندگان گواهی دوره دوساله تربیت معلم


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون حمل ونقل وعبورکالاهای خارجی ازقلمروجمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بندهای ب و ج ماده (3) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه درخصوص شرکت معاون طرح وبرنامه وزارت کشوردرجلسه مجمع عمومی سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی


تصمیم نماینده ویژه رییس جمهوردرموردتوزیع واختصاص معادل ریالی حاصل فروش وجوه ارزی مازادسال 1379


تصویبنامه درخصوص تبصره (3)بند(ب )ماده (4)قانون برنامه سوم توسعه وزارت توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379