×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران درخصوص طرح جامع شهر درود


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرالیگودرز


مصوبه شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران راجع به طرح توسعه وعمران جامع ناحیه نوشهر- چالوس


آئین نامه اجرائی بند (الف )تبصره (27) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی جزء (1) بند( ی )تبصره (5) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(ب )تبصره (21) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (الف )تبصره (16) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (41) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی عملیات پولی وبانکی درمناطق آزادتجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند(ه)تبصره (10) قانون بودجه سال 1379کل کشور


اصلاحیه تصویبنامه تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی ازقراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی


تصویبنامه درخصوص اصلاح بندهای (1)،(2)و(4)بیمه خویش فرمایان


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بندهای (ب ) ، (ج ) ، (د) ماده (45) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین


آئین نامه اجرائی بند(الف )تبصره (48) قانون بودجه سال 1379کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379کل کشور


اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (11)قانون برنامه وبودجه 1377کل کشور


اصلاحیه آیین نامه افتتاح اعتباراسنادی موضوع ماده (62) قانون محاسبات عمومی کشور


اصلاحیه آیین نامه اجرایی تبصره (68)قانون بودجه سال 1376کل کشور


قانون الحاق سه تبصره به بند(12)ماده (4)قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369


قانون جبران خسارت وپیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی