×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قانون طرز استفاده از تبصره 2 ماده 12 قانون پولی و بانکی کشور


قانون مستثنی شدن سپاهیان انقلاب از شمول قانون راجع به بیمه افراد کادرثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادثی که به نسبت انجام وظیفه رخ می دهد


قانون اصلاح قانون پرداخت فوق العاده سختی خدمت به ماموران زندانهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت


رای صادره در ششصد و شصتمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 1379 12 18


آئین نامه اجرائی بند(ک ) تبصره (17) قانون بودجه سال 1380کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه راجع به برقراری مقررات لغو روادید بین جمهوری اسلامی ایران وکشورهای مالزی وسنگاپور


اصلاح آئین نامه اجرائی ماده (21) قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان


موقوف الاجرا شدن تصویب نامه شماره 3762 ت 21174ه مورخ 30 6 1378 مندرج در شماره 15902-7 7 78 روزنامه رسمی کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک


تصویبنامه راجع به ورود کالا از طریق بنادر آبادان ، خرمشهر و چوئیبده


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به بهای فروش گنجاله سویا


اصلاحیه تصویب نامه موضوع تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوربه منظور هماهنگی و پیگیری مسایل ویژه رفاهی دانشجویان و طلاب


اصلاح مصوب شماره 14 46 مورخ 1379 1 31 شورای عالی اداری


آئین نامه نحوه محاسبه حق استفاده از فرکانس در امورارتباط رادیویی


تصویبنامه در خصوص ایجاد و فعالیت سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر مرو کشور ترکمنستان


تصویبنامه در خصوص تبصره ماده (39) قانون امور گمرکی - مصوب 1350


قانون اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی کشور


نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 175 و44 قانون اساسی