×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

تصویبنامه درخصوص تبدیل روستای بایک به شهر


آئین نامه اجرائی تبصره (1) ماده واحده قانون تمدید مدت ممنوعیت تخلیه مقرردر قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزشی و پرورشی دراختیاروزارت آموزش وپرورش


آئین نامه اجرائی بند(1)تبصره (24)قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصویب نامه راجع به تعیین استانداربوشهر


آئین نامه اجرائی تبصره (36) قانون بودجه سال 1378کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 82 قانون برنامه پنجساله دوم اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص رعایت ملاحظه زیست محیطی


تصویب نامه راجع تبدیل روستای زابلی دراستان سیستان وبلوچستان به شهر


تصویب نامه راجع به تبدیل روستای عشق آبادبه شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستاهای فیروزآباد و مومن آباد به شهر


تصویبنامه راجع به تبدیل روستاهای مصیری وایزدخواست به شهر


قانون آئین نامه رسیدگی به لایحه برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی درمجلس شورای اسلامی


اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان


تصویبنامه راجع به تبدیل روستاهای امام حسن ودالکی به شهر وزارت کشور


اصلاح فهرست تصویبنامه شماره 74652 ت 19038ه مورخ 1378 10 10


اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره 57 قانون بودجه سال 1378کل کشور


اساسنامه شرکت پخش فراورده های پزشکی ایران


آئین نامه اجرائی قانون نحوه تادیه مطالبات صندوق تامین معذوریت ازکاروازکارافتادگی جهادسازندگی ازدولت مصوب 1376 9 9


تصویبنامه راجع به اصلاح ماده 5آیین نامه اجرایی جرء(1)بند(ب ) تبصره (13)قانون بودجه سال 1378کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهوردرستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار