×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

اتهام متهم دایربروقوع قتل درحین منازعه که منتهی به محکومیت گردیده است اگراعتراض بحکم ماهوی باشد قابل رسیدگی دردیوان عالی کشور نیست


اگراعتراضات فرجامخواه ماهوی بوده ودرحقیقت ایراد و خدشه بنظر و استنباط دادگاه باشد قابل اعمال نظر فرجامی نخواهد بود


چنانچه دادگاه درصدورحکم تبرئه متهم به قتل دلایل موجوددر پرونده ازجمله شهادت شهودراموردتوجه قرارندهد،ازموجبات نقض حکم خواهد بود


اتهام پزشک دایربربی مبالاتی درمعالجه بیمارکه منتهی به قطع پای بیمارشده است ازجهت اینکه مسبب خودبیماربوده یاناشی ازعمل پزشک میباشدبایدباجلب نظرکارشناس مورداظهارنظرقرارگیرد


ایرادصدمه بدنی موضوع ماده 4 قانون تشدیدمجازات رانندگان باجهات مقرر درماده 11 فوق مذکورقابل گذشت است


اتهام جمع آوری عتیقه جات وعدم تحصیل پروانه جهت خریدوفروش آنهاباید مستندبه دلیل باشد


دراتهام قاچاق ،مبداءتاریخ تقدیم دادخواست برائت ،اززمان ابلاغ قرار بازداشت بدل ازجریمه شروع واحتساب میگردد


درجرم قاچاق احرازعلم متهم به ورودکالاازطریق غیرمجازضروری میباشد


تخلفات ارزی قانوناعنوان خاصی داردوازاعمالی نیست که درحکم قاچاق باشدتاپرداخت کننده جریمه بتواندازمقررات ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق استفاده نماید


درمواردی که اصل حکم قابل فرجام نیست ،قرارهای صادره به تبع حکم نیز غیرقابل رسیدگی فرجامی است


درمواردی که اصل حکم قانوناقابل فرجام شناخته نشده است قرارهائی که درمورداین قبیل ازاحکام صادرمی شودنیزقابل فرجام نخواهدبود


حکمی که بادخالت وکیل صادرشده است حضوری محسوب است


درموردی که رای دادگاه استان دائربه منع تعقیب متهم ازلحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد،قابل رسیدگی فرجامی است ودرصورتی که قرارمنع تعقیب بعلت فقددلیل باشد،این قرارفرجام پذیرنمی باشد


برای رسیدگی به جرائم متعددمتهم وتشخیص (مهمترین جرم )مراتب تقسیم جرم به خلاف وجنحه وجنایت ملاک میباشد،نه مهمترین جرم ازحیث مجازات


نوع قتل ازجهت اینکه دراثنای منازعه واقع شده ،ازجهت مسئولیت متهم بایدموردتوجه دادگاه قرارگیرد


کافی نبودن دلائل دراتهام حمل ومالکیت موادمخدرموجب برائت است


کافی نبودن دلائل در اتهام سرقت ، موجب برائت است


درامورکیفری ،اقراریاانکاربه تنهائی موثردرمقام نیست واگرواقعامحرز باشدکه قتل برای دفاع ازمال بوده ،موجب معافیت ازکیفراست هرچند که متهم به دفاع مشروع استنادننموده باشد


توجه اتهام جعل و معاونت درجعل و استفاده از سند مجعول مستلزم دلایل لازم است و در غیراینصورت موجب برائت است


درایرادضرب منتهی بفوت اگردلائل کافی برتوجه اتهام نباشدموجب برائت است