×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

درصورتی که چک به وکالت یانمایندگی صاحب حساب اعم ازشخص حقیقی یا حقوقی صادرشودامضاکننده چک وصاحب حساب درپرداخت آن مسئولیت تضامنی دارند


اگردارنده چک ازطریق اجرای ثبت وجه چک راوصول نکرده باشد دراینصورت صدورقرارعدم استماع دعوی ازطرف دادگاه موجه نیست


دادگاه مکلف است تاتعیین قیم برای صغیردادرسی رامتوقف نماید وعدم ارائه قیم نامه موجب رددادخواست نیست


صادرکننده چک درقبال دارنده آن ماخوذمی باشدورابطه حقوقی ظهرنویس با صادرکننده چک ارتباطی به حقوق دارنده چک ندارد


نقص تحقیقات ازموجبات فسخ دادنامه است


رسیدگی به دلایل ازجمله پرونده مورداستناد بایددردادگاه بعمل آید


درصورت ادعای خوانده دایربرجعلی بودن امضای چک دادگاه بایدبه آن رسیدگی نماید


چکی که برای تضمین تخلیه تحویل موجرشده است باطل میباشد


دردعوی برعلیه میت باوجودبینه براثبات دعوی ،اتیان قسم استظهاری نیز لازم است


با توجه به تاریخ چک 1369 6 15 وتاریخ اقامه دعوی 1370 10 10 قبول دعوی به طرفیت ظهرنویس فاقدتوجیه است


چکی که توسط دونفرامضاشده است مسئولیت آنهابالمناصفه بوده وتضامنی نیست


ملاک درصلاحیت دادگاه ،تاریخ تقدیم دادخواست است واسترداد دادخواست نسبت به احدازخواندگان نافی صلاحیت دادگاه نیست


درقبال تقاضای ارائه اصول مستندات ،بایداصول آنهاارائه شودودرغیر اینصورت دادنامه صادره فسخ میشود


از نظرقانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد


مهلت یکساله طرح دعوی ازتاریخ واخواست ناظربه ظهرنویس است وشامل ضامن نمیشود


دردعوی بانکهاهزینه دادرسی وخسارات تاخیرتادیه قابل مطالبه است


وجه سفته بایدپرداخت شودواستثنائی تحت عنوان سفیدامضایاتضمین وغیرآن وجودندارد


برای مطالبه کسری اجناس ازمدیرعامل شرکت تعاونی که فوت نموده است بایدکیفیت مسئولیت متوفی ودرنتیجه محکومیت ورثه مستدلا درحکم دادگاه توجیه شود


معنی ندارد که دلالت عکسهای هوایی را درخصوص احداث دیوارهاطبق آخرین عکس پذیرفت ولی دلالت آنهارابرعدم وجودهرگونه عمران نادیده گرفت


معلوم نیست رای درموردکدام پلاک ثبتی است وارتباط آن بازمین موردادعا چیست