×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

ارائه نظریه کارشناسان بایدبراساس قانون باشدنه خواست دادگاه


تشکیل یاعدم تشکیل پرونده درمهلت قانونی تعیین شده دراتخاذ تصمیم موثراست


چنانچه تاریخ درخواست ثبت وصدور سندبه نام دولت مقدم به رای کمیسیون باشدکمیسیون مجازبه تشخیص نوع زمین متعلق به دولت نیست


ابلاغ اخطاریه ناقص بوده ومی بایست دادگاه باابطال اخطاریه خواهان مجددا اقدام لازم معمول می داشت


عدم ارجاع امربه کارشناس درتعیین وضعیت زمین ازلحاظ زراعی بودن


عدم ملاحظه پرونده ثبتی و عدم تحقیق دروضعیت زمین نسبت به محدوده شهری وتاریخ ورودبه محدوده


نقص تحقیقات درخصوص مشخص نبودن وراثت ومیزان مالکیت ناقل اولیه زمین


تااردیبهشت ماه سال 1361 عمران زمین بایرمنع قانونی نداشته است


اگرخواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری باشد صدورحکم دایربرلغو وابطال سندمالکیت غیرقانونی است


به علت وجود درختان مثمروغیرمثمردرسندرسمی ،محل موردنزاع باغ توصیف شده است ودایرمزروعی نیست


معلوم نبودن وضع ثبتی ملک مبنی براینکه به عنوان باغ به ثبت رسیده است یاخیر،موثردردعوی است


ملکی که درزمان انتقال اعیانی داشته وخارج ازمحدوده شهری بوده مشمول قانون اراضی شهری نیست


مساله ابطال اسناد تنهااسنادرسمی نیست بلکه اسنادغیررسمی رانیزشامل میشود


تازمانی که بناهای غیرمجازقلع وقمع نگردیده تصرف غاصبانه ادامه دارد


صدورحکم قلع ونزع بناملازمه بااحرازمالکیت خواهان دارد


اشتباهات ثبتی که دراجرای مقررات ماده 11 قانون ثبت رخ می دهدبایددر هیات نظارت ثبت رسیدگی شود


دردعوی تسلیط ید،اظهارات متناقض شهودفاقدارزش قضایی است


خلع ید شریک ازمال مشاع قانونی است


باتقاضای مالک رسمی حکم برخلع یدازیکدستگاه اتومبیل صحیح است و مدعی مالکیت باید دلیل ارائه نماید


دردعوی خلع ید ازچاه حفرشده باید دلایل مالکیت موردتوجه قرارگیرد