×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

اگرتاریخ انجام معامله مقدم برتاریخ ممنوع المعامله شدن فروشنده باشد این معامله معتبراست


پذیرش تقاضای ثبت باستناد استشهاد وتصرف تصرف برخلاف دادنامه بی اثراست برای رعایت حکم دادگاه نمیتوان سندمالکیت معارض صادرکرد


پذیرش تقاضای ثبت باستناد استشهاد وتصرف -


بین متصرف مدعی احیاء وکسیکه ملک بنام او دردفترتوزیع معرفی شده است - - اقراربعدم مالکیت قبلی خود باادعاءانتقال ملک بخود


انتقال ملک به حکم قانون درحکم انتقال باسندرسمی است - تعارض درتصرف پیش از قبول تقاضای ثبت - تملک شهرداری درگورستانها ی عمومی - قائم مقامی درعملیات ثبتی بحکم قانون


تقاضای ثبت مشتمل برموات وابطال تمام تقاضا -- تسبیل منافع ،مختص وقف نیست - مااجتمع الحلال والحرام الاوقدغلب الحرام - گزارش اصلاحی بضررثالث


تسبیل منافع ،مختص وقف نیست - - ثبت املاک غیرقابل تملک خصوصی


تعارض درتصرف پیش از قبول تقاضای ثبت - مورد اماره تصرف - تسبیل منافع ،مختص وقف نیست


ثبت مواتی که حریم ملک است - حریم آثارباستانی - اختلاف بین اشخاص واداره ثبت درپذیرش تقاضا - تقاضای ثبت آثاراستانی


تقاضای ثبت آثار باستانی نشرآگهی تحدیدبنام کسیکه آگهی نوبتی بنام اومنتشر نشده تعارض درتصرف پس از قبول تقاضای ثبت ثبت املاک غیرقابل تملک خصوصی تسبیل منافع ،مختص وقف نیست


اظهارنامه ثبتی ناقص قابل تکمیل نیست -- آگهی نوبتی مسبوق باظهارنامه ناقص تجدید میشود


اجمال رای داور - طرح دعوی تعارض اسناد مالکیت دردادگاه


درصورت بداهت امر باوجود طرح دعوی اعتراض باصل دردادگاه شوری رسیدگی میکند - فرق اعتراض به اصل واعتراض به حدود


باوجود طرح دعوی دردادگاه هیات نظارت صالح نیست - - باوجود دادنامه ،استشهاد وتصرف متقاضی بی اثراست


تقاضای ثبت زائد بردادنامه مدرک تقاضای ثبت -- مالک عرصه مالک اعیان است - تقاضای ثبت مشتمل برمال خود ومال غیروابطال ثبت مال غیر - درصورت بداهت امر باوجود طرح دعوی اعتراض باصل دردادگاه شوری رسیدگی میکند


درمورد تقاضای ثبت موات باوجود طرح دعوی اعتراض باصل دردادگاه ، شوری رسیدگی میکند


تقاضای ثبت مشتمل بر موات و ابطال تمام تقاضا - ابهام مدلول اظهارنامه و اخذ به قدر متیقن


تعارض درتصرف پس از قبول تقاضای ثبت - تقاضای ثبت مشتمل برموات وابطال تمام تقاضا - مااجتمع الحلال والحرام الاوقدغلب الحرام


فقدان صورت مجلس تحدید وپیداشدن آن


شتباه درمتن سند بیع ( تعارض محدوده باپلاک وعنوان مبیع )ودستور رفع اشتباه - امتناع شوری ازرسیدگی درمورداعتراض به حدود که دردادگاه نیزمطرح است - مقابله جمع به جمع وتقسیم به آحاد