×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

شک دراسقاط تضامن ضمان درمدت محدود صدور اجراییه علیه بدهکار تضامنی


پرداخت دین پس از دوماه از پایان عملیات اجرائی نیم عشررادرخارج مدت دوماه تبصره 5 ماده 34قانون ثبت میتوان داد


حیله برای فراراز دادن نیم عشر


حق الثبت معاملات تبعی ماهیت سند رسمی


حیله برای فرارازپرداخت حق الثبت


ثبت عزل وکیل بلاعزل


اشکال درتنظیم سند ثبت عزل وکیل بلاعزل عزل وکیل بلاعزل چه اثری دارد؟


اسباب عزل وکیل


انتقال چک بامهر کردن ظهرآن صدوراجرائیه چکی که بامهر کردن ظهرآن ،منتقل شده است


ارزیابی مجدد بدون رعایت مقررات عدم رعایت مقررات تجدید ارزیابی


اخطارارزیابی به مدیونی که ملک غیر رابرای بازداشت باوکالت معرفی کرده است ارزیابی مجدد بدون دادن هزینه آن عدم تنظیم صورتمجلس بازداشت مال


نماینده شرکت درمورد تخلف ازمقررات نماینده نیست مسئولیت مدنی شرکت بازرگانی


اقباض دروقف


صدور سند مالکیت بنام ورثه سند مالکیت جدید


وکالت متضمن معاوضه


صدورسند مالکیت برخلاف دادنامه سند مالکیت جدید


صدورسند مالکیت طبق سند صلح سند مالکیت جدید


صدور سند مالکیت طبق سند انتقال اجرائی سند مالکیت جدید


سند مالکیت جدید


صدور سند مالکیت طبق سند صلحی که درآن ذکرپلاک نشده است