×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالک ومستاجرهیئت حل اختلافات است


صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره هادرصورتی است که درباب میزان اجرت المثل اختلافی باشد


تشحیص میزان مال الاجاره باهیئت تعدیل مال الاجاره هابوده ودادگاه مجاز به رسیدگی نیست


بافرض اینکه خوانده مکلف باشد دکان را پس از ساختمان به مستاجر سابق اجاره بدهد دعوی مستاجرسابق در صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره ها خواهد بود نه دادگاه عمومی


صلاحیت هیئت تعدیل مال الاجاره ها


رسیدگی به تقاضای تخلیه باهیئت تعدیل مال الاجاره ها میباشد


صدور تصدیق حصروراثت الزاما با دادگاه محل اقامت متوفی نیست


اگراعتراض برتصدیق حصروراثت متوقف بررسیدگی به موضوع نسب باشدرسیدگی به نسب باهمان دادگاهی است که به اعتراض رسیدگی می نماید


تقاضای ابطال ورقه اجرائیه مشمول تبصره ماده 6قانون رسیدگی به دعاوی املاک واگذاری نیست تادادگاه عمومی صالح برای رسیدگی نباشد


اشتباه درآگهی مزایده ثبتی ملک از اموری است که مرجع رسیدگی به آن اداره ثبت می باشد و در صلاحیت دادگاه نیست


نصاب دادگاه ازحیث بهای ملک درصورتی بایدرعایت شودکه مالکیت قابل منازعه واختلاف باشد


پس ازابطال شدن دادخواست یاازاعتبارافتادن حکم غیابی جریان دعوی هم بلااثرمی شود


به صلاحیت نسبی دادگاه بایددرهمان دادگاه ایرادشودودرغیراینصورت موجب نقض فرجامی نیست


ملاک درصلاحیت مبلغ خواسته است


شکایت ازعملیات اجراوتخلفات آنان بعنوان دادرسی قابل طرح در دادگاه نیست


به تقاضای صدوربرگ اجرائی اطلاق دعوی نمی شود


اگرکسی دردادگاه شهرستان که مرحله بدوی بوده محکوم علیه واقع شود


دردعوای اعتراض برورقه اجرائیه تعیین بهای آن لازم است


دعوی تخلیه با دعوی اعتراض بر ثبت متفاوت ومختلف است


دادگاه باید پس ازتنجیز در صلاحیت اقدام بصدورحکم نماید