×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

کسبه جزء مشمول تعریف مذکوردرقانون تجارتند وقانونا تاجرشناخته میشوند


استناد به دفاتر تجارتی


با مسلم بودن اینکه تمام معاملات جنسی ونقدی بازرگانان بایددردفاترآنهاثبت گردددادگاه بایستی ازروی دفاترمزبورجریان امرراتشخیص وحکم مقتضیصادرکند


دفاترپلمپ نشده به نفع صاحب آنهادلیل نیست


امتناع ازابرازدفاتررانمی توان ازادله مثبته طرف قرارداد


مجردسفته بودن مدرک دعوی کافی برای سلب حق قانونی متعهد واستناداو به دفاتردارنده سفته برای اثبات کمتربودن طلب یااموردیگرمربوطه به سفته ،نمی باشد


دادگاه بطرف باید تکلیف نماید تا دفاترش را ابرازدارد


دادگاه نمی تواند پس ازصدورقرار ابراز دفترطرف بدون ابراز و ملاحظه آن ، به استناد موثرنبودن دفتر،مبادرت به صدورحکم نماید


دادگاه نمی تواندعذرطرف راکه بازرگانان معرفی شده است ،به نداشتن دفاتر،بپذیرد


دادگاه بایدمحرزنمایدشخصی که دفتر اوخواسته شده تاجراست یاخیر


ابراز دفاتر تجاری


اگر ابرازدفاتر ورسیدگی به آن دروقت معین بطرفین اعلام نگرددرسیدگی ناقص خواهدبود


اگروکلای طرفین دعوی مطروح درمرحله بدوی راصلحا خاتمه داده باشند ادعای بطلان صلح مزبورودرخواست رسیدگی ازدادگاه پژوهشی دعوای جدید محسوب نیست


دعوی جدید


ادعای بطلان صلح ودرخواست رسیدگی ازدادگاه دعوی جدیدمحسوب نیست


انکارمالکیت وتکذیب اسنادطرف ادعای جدیدنبوده بلکه دفاع ازادعامحسوب می شود


رسیدگی ماهیتی بهردعوائی اصولا دودرجه (بدوی وپژوهشی )خواهدبودمگردرمواردی که قانون استثناکرده باشد


مدافعه خوانده درمرحله پژوهشی ازدعوای خواهان به اینکه دعوی جدید محسوب نمیشود


ضمیمه نبودن لایحه اعتراضیه نقص دادخواست پژوهشی محسوب نمی شود


اگرمحکوم علیه برحکم محکومیت خودکه غیابادرمرحله پژوهشی صادرشده به وسیله تلگراف اعتراض نماید