×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.

ایراد بر حاکم دادگاه به اینکه تقاضای تصحیح شناسنامه را که در حوزه دادگاه دیگری صادرشده بوده پذیرفته وحکم به تصحیح داده وارداست


مرجع رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث به عملیات اجرائی همان دادگاهی است اجرائیه ازآن صادرشده است


رسیدگی به دعاوی مربوط به املاکی که توسط دولت واگذار شده باشدبا محاکمات مالیه است


دادگاه بخش یکی ازشهرستانها تقاضای انحصار وراثت شخصی را با آنکه پرونده اشعار داشته که محل اقامت دائمی متوفی خارج ازکشور ایران بوده پذیرفته و قرار عدم صلاحیت نداده تخلف است


ملاک درصلاحیت محاکم از حیث نصاب مدعی به ،مبلغی است که مدعی بموجب مدرک دعوی استحقاق مطالبه آن راازمدعی علیه داشته باشد


چنانچه ضمن رسیدگی به دعوی خلع یدبه اصل مالکیت نیزبدون تقویم قیمت ملک ازحیث نصاب وصلاحیت دادگاه رسیدگی بشود،تخلف است


چنانچه مدعی درستون عرضحال مدعی به خودراغیرمالی واستردادقباله معامله قلمدادکرده ولی تقاضای مزبوررامبتنی برغبن معامله وفسخ آن قرارداده باشدوخارج ازنصاب صلحیه باشد ادامه رسیدگی تخلف است


چنانچه مستند دعوی مدعی متعلق به دو نفربوده


اگردرضمن دادخواست تقاضای اصلاح ذات البین ازمحکمه صلحیه بشود ومدعی علیه حاضربه صلح نگردد رسیدگی ووروددرماهیت دعوی چنانچه مدعی به زاید برنصاب محاکمه باشد تخلف است


صدور ورقه اجرائیه مطابق صورت مجلس تنظیمی درحضورامین دادگاه بخش جانشین بازپرس ،ازجهت قسمت حقوقی پرونده ، بلااشکال است


صدور رای به عهده قاضی رسیدگی کننده پرونده است که به تصدی او محاکمه جریان داشته است


وصول مصالحه نامه از غیر طریق اصحاب دعوی وصدورحکم سقوط دعوی بر اساس این مصالحه نامه غیر قانونی است


بعدازتبادل لوایح برگزاری جلسه رسیدگی الزامی است مگراینکه طرفین حق حضور خود رااسقاط نمایند


درصورتیکه مدعی در جلسه مقرره حضور نیافته و حضورخود راساقط نکرده وبااین وصف دادگاه به تقاضای مدعی علیه مبادرت به صدورحکم بر محکومیت مدعی نموده تخلف است


درصورتیکه مفادسندرسمی درموردادای دین بدهکاربه اجراگذاشته شده وسپس بدهکاردرمقام اثبات بی حقی داین سابق برآیددراینصورت دعوی باشهادت شهودقابل اثبات است


چنانچه ادعای مدعی درمطالبه وجه مستندبه نوشته ای باشد ومدعی علیه به صحت این نوشته اعتراض نکند،ادعای استردادوجه به شهادت شهودقابل اثبات نیست


ورقه استشهادیه صرفا در عداد اسناد محسوب نیست وترتیب اثربه شهادت شهودبادادگاه است


دعوی مخالف باسندرسمی باشهادت شهود قابل اثبات نیست حتی اگرمبلغ آن کمترازپانصدریال باشد


حکم به بی حقی مدعی به استناد شهادت شهود دائر به تفریق شرکت مخالف با ماده دوم قانون شهادات و امارات است


اختلال درمشاعردرزمان انجام صلح محاباتی موجب فساد معامله است وباشهادت شهودقابل اثبات است