×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

قانون افتتاح سال اول دانشکده پزشکی


قانون الزام دولت به تقدیم لایحه ای در مورد نظام تبلیغاتی متحد


قانون راجع به اصلاح ماده 53 قانون مرتکبین قاچاق والحاق یک تبصره به آن


قانون راجع به اجازه منظور نمودن پرداختهای بانک مرکزی بابت بدهیهای دستگاههای دولتی به حساب دستگاههای مربوطه 0


رسیدگی غیابی در امور خلافی


قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنائی


قانون اصلاح ماده یک اضافه شده آئین دادرسی کیفری


قانون آئین دادرسی کیفری ( موادالحاقی مصوب 1312 )


قانون حدود و قصاص


اختلافات ناشی از عقود و معاملات و قراردادها واز جمله پیمان های ارزی از نوع دعاوی مدنی محسوب می شود ورسیدگی به آن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است


قانون آئین دادرسی کیفری


قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی


قانون راجع به اصلاح تبصره 57 قانون بودجه سال 1361


قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده 135 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی


قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون تامین خدمات درمانی


قانون راجع به انتقال یکهزار و یکصدو هشتادوشش (1186) قلم اموال منقول وغیرمنقول سازمان حفظ نباتات به شرکت هواپیمائی خدمت ویژه


قانون راجع به الغای اجازه فروش خانه های سازمانی مصوب 1358 08 17 شورای انقلاب و اصلاحیه های بعدی آن


قانون اصلاح بند ث ماده 3 قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی


قانون راجع به الحاق چهارتبصره بماده واحده قانون الحاق سازمانهای قضائی ارتش به وزارت دادگستری


قانون راجع به تجویز تعیین پایه و سمت قضائی توسط شورای عالی قضائی