×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

قانون راجع به کاهش جریمه متخلفین در صادرات فرش و لغو لایحه قانونی اصلاح قانون راجع به الحاق یک تبصره به بند11ماده 29 قانون امور گمرکی مصوب 23 4 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


قانون مربوط به انحلال سازمان ملی خدمات اجتماعی


قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی الغاء قانون تشکیل سازمان غله و قند وشکر و چای کشور وتبصره 1 آن


قانون الزام ارائه طرح نظام وتشکیلات اداری جمهوری اسلامی به مجلس شورای اسلامی


قانون راجع به بخشودگی 9درصد جریمه دیرکرد عوارض نوسازی درشهرها


قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه شدگانیکه بعلت همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا میشوند0


قانون راجع به اعاده به خدمت کارکنان بازنشسته دولت


اصلاحیه دستورالعمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مورخ 1360 06 15


دستورالعمل اجرائی قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی مصوب 1360


قانون دیوان عدالت اداری


قانون راجع به الحاق یک بند به لایحه قانونی تعیین تکلیف کارکنان دربارسابق


قانون راجع به الحاق ماده واحده به قانون گذرنامه مصوب 1351 12 10 راجع به شرایط صدور گذرنامه برای رانندگان و کمک رانندگان خط ترانزیت موضوع ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون تامین اعتبارات عمرانی مصوب 1343 09 24 که از معافیت پرداخت عوارض گذرنامه استفاده


قانون مربوط به وضع خدمتی داوطلبان غیرنظامی که درمناطق عملیاتی با نیروهای مسلح همکاری مینمایند0


قانون راجع به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش وپرورش


قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانکها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران


قانون راجع به اصلاح بندج لایحه قانونی تجدیدنظر در اختیارات کمیته موضوع تبصره 18 قانون بودجه سال 1358 و چگونگی ادامه فعالیت مدیران تصفیه دستگاههائی که منحل شده اند


قانون راجع به اصلاح ماده 66 قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح ماده 12 اسناسنامه شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی


قانون راجع به الحاقیه ماده 268 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی


قانون راجع به بخشودگی اقساط 8 دسگاه خانه های سازمانی شرکت سهامی زراعی عدالت