×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.

تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان


اصلاح و تکمیل مصوبه پذیرش کارگر نمونه سال و کارگران نمونه جهت تحصیل در دانشگاه‌ها و آموزشکده‌های فنی


اصلاح بند (ج) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی جزء (3) بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


اصلاح ماده (23) اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 51539 ت37536 مورخ 6 4 1386


آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « هـ» تبصره (16) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص برنامه زمان‌بندی و درصد سهام قابل‌واگذاری هفده (17) شرکت زیرمجموعه شرکتهای مادرتخصصی وزارت نفت


تصویب‌نامه درخصوص اعتبارات موضوع بند (11) تبصره (2) قانون بودجه سال1385 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص انتخاب آقای حسن زیاری به عنوان رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه درخصوص طبقه‌بندی مناطق گرم و مرطوب، مدت و دوره‌ زمانی آن


قانون اصلاح مواد (139) و (154) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به خط محدوده و حریم پیشنهادی شهر مشهد


دستورالعمل اجرایی تبصره ماده27 آئین‌نامه اجرایی ماده187 قانون برنامه سوم توسعه


آیین‌نامه اجرایی بند « ص» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی


تصویب‌نامه راجع به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال1386


قانون اصلاح تبصره (3) الحاقی ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، موضوع ماده (8) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380


قانون معاهده استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین