×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

رأی وحدت رویه شماره 681 مورخ 26 7 1384 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب1341


آراء وحدت رویه شورای عالی ثبت به شماره ‌های 3332-22 10 1381 و 3882 – 2 8 1384


قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری


رأی شماره 239 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 9071 81 مورخ 2 8 1377 مورخ و 4 44874 710 مورخ 18 4 1379، 4 29446 710 مورخ 17 4 1380 وزارت آموزش و پرورش


رأی شماره 379 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع مصوبه شماره 1395 ت 16 هـ مورخ 16 2 1373 هیأت وزیران


رأی شماره 357 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 6 ماده 42 آیین نامه آیین نامه استخدامی هیأت عمومی علمی دانشگاههای علوم پزشکی


مواد و تبصره‌های الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری


آیین‌نامه اجرایی ماده (21) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ‌، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب


آیین نامه موضوع ماده (189) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسامی ایران ، موضوع ماده (134) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی


آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی


اصلاح ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت از وکلا و کارگشایان دادگستری – مصوب 1375-


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری


اصلاح ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (54) و بندهای «د» و «ه» ماده (143) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مرجع تنظیم و تصویب سیاستهای اجرایی و خط و مشی اجرای مشاوران ماده 187


اختصاص 10درصد از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی به شرکت دخانیات


قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


صدور پروانه ساختمان غیر مجاز بدون احراز مالکیت مالک در ملک مورد تقاضا برای اشخاص حقوقی و حقیقی در قلمرو حقوق فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده است


رأی شماره 74- 25 2 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مستمری بیمه بیکاری


رأی شماره 75 الی 78 –25 2 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم شمول حکم مقرر در ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت درباره کسانی که از نظر استخدامی تابع مقررات خاص می‌باشند