×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه یکم دانش) به آقای حسن حبیبی


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سوم خدمت) به آقای غلامرضا حیدری کردزنگنه


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سوم خدمت) به آقای غلامرضا تاج گردون


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه سوم ایثار) به آقای داود میفور


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه دوم دانش) به آقای علیمحمد هنجنی


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه یکم فرهنگ و هنر) به آقای علی نصیریان


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای محسن پورسیدآقایی


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای مجید قدمی


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای کریم مؤمنی


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه دوم سازندگی) به آقای محمدحسین مقیمی


تصویبنامه درخصوص اعطای نشان دولتی ( درجه دوم سازندگی) به آقای سیدمحمدعلی افشانی


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه یکم دانش) به آقای محمدابراهیم باستانی پاریزی


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه یکم دانش) به آقای ایرج فاضل


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه سوم لیاقت و مدیریت) به آقای یوسف حجت


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه سوم پژوهش) به خانم ناهید خدابنده


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه سوم پژوهش) به آقای محمد قنادی مراغه


تصویبنامه در مورد اعطای نشان دولتی ( درجه دوم خدمت) به آقای بایزید مردوخی


تصویبنامه در خصوص اعطای نشان دولتی ( درجه یکم فرهنگ و هنر) به آقای فرهاد فخرالدینی


تصویبنامه در خصوص اعطای نشان دولتی ( درجه دوم کار و تولید) به آقای سیدمحمدحسین شریعتمدار


تصویب نامه در مورد واگذاری مالکیت سهام دولتی شرکت پارس الکتریک به سازمان تامین اجتماعی