×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تصویب نامه درمورد اعطای نشان دولتی ( درجه یکم ایثار) به آقای علی محمد بارفروش


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه یکم ایثار) به آقای غلامحسین جمی


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه یکم ایثار) به آقای علی ذاکری نژاد


تصویبنامه راجع به اعطای نشان دولتی ( درجه یکم ایثار) به آقای عبدالوهاب شاه حسینی


تصویبنامه در خصوص اعطای نشان دولتی ( درجه سوم ایثار) به آقای احمد احمد


اصلاح تصویب نامه موضوع اختصاص (1درصد) درآمد عملیاتی مجامع عمومی کلیه شرکتهای دولتی ، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت برای سرمایه گذاری در امور پژوهش و فناوری


قانون الحاق یک تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


بخشنامه در مورد لزوم انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس و منع تحقیقات از طریق نیروی انتظامی


دستورالعمل اجرائی آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه دردستگاه های اجرائی موضوع مصوبه شماره17814 ت30987هـ مورخ12 7 1383


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر شهرکرد


ابطال قسمت ششم از بند پ ماده4 فصل دوم و مواد 22 و 26 تصویبنامه شماره 14404 ت3203 هیات وزیران


تصویبنامه راجع به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال 1384


مصوبه شورایعالی اداری راجع به انتزاع صنایع کوچک ایران از سازمان صنایع کوچک ایران و انتقال به وزارت صنایع و معادن


مصوبه شورایعالی اداری راجع به واگذاری شرکتهای سهامی کشت و صنعت جیرفت ، شهیدرجایی ، شهیدبهشتی و نیشکر هفتتپه و شرکت تولید و بسته بندی فرآورده


اصلاح تصویبنامه موضوع پرداخت تعهدات معوق مربوط به جوایز و یارانه های صادراتی


اصلاح تصویبنامه موضوع پرداخت فوق العاده حق محرومیت از مطب


تصویبنامه در خصوص تمدید مهلت مندرج در صدر ماده (5) آئین نامه ضوابط و نحوه واگذاری ساختمانهای احداث شده در مناطق زلزله زده قیر و کارزین


اصلاح ماده (17) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه در مورد تعیین اعضای ستاد راهبری بازسازی بم


آئین نامه احداث توسعه، تبدیل، تکمیل و تجهیز و بهره برداری تاسیسات جهانگردی