×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

قانون اجازه خرید یک دستگاه قایق موتوردار برای تفتیش و حراست سواحل گمرکی بحر خزر


قانون راجع به صدی سه عایدات وصولی انحصار قند و شکر و مالیات راه در سنه 1305


تصمیم قانونی دائر به تصویب عنوان رسمی اعلیحضرت رضا شاه کبیر سرسلسله دودمان پهلوی


برنامه کابینه آقای فروغی نخست وزیر


تصمیم قانونی دائر بر تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست وزیر


تصمیم مجلس شورای ملی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای دکتر متین دفتری


قانون تصویب قرارداد پستی همگانی و پیوندنامه های مربوطه منعقده در کنگره پستی بوئنوزر


قانون راجع به میزان گردش اسکناس


قانون راجع به میزان گردش اسکناس


قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری مجلس


قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون قوانین دادگستری


قانون اجازه تبدیل اراضی آغداش حاجی آقای دیلمقانی به املاک خالصه برای فرودگاه طیاره


قانون اجازه پرداخت چهار صد و بیست و پنج هزار تومان برای مخارج تکمیل و ساختمان راه منصوریه به شمشک


قانون اجازه پرداخت بیست و پنج هزار تومان به کمپانی یونکرس از محل عایدات 1308 پست هوایی


قانون متمم بودجه سال 1309 مملکتی


قانون بودجه سال 1309 کل مملکتی


قانون بودجه یک ساله 1308 مملکتی


قانون اجازه استخدام یک نفر مکانیسین راننده کشتی جهت خدمات صحی بنادر جنوب از فرانسه


قانون اجازه مشارکت دولت ایران در مقررات کنفرانس تلگرافی منعقده در بروکسل


قانون اجرای قرارداد مورخ یکم ژوئن 1973 الحاقی به قرارداد مورخ 20 ژانویه 1972 ژنو