×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

قانون معافیت ساروج کچ و آهک از تادیه مالیات راه


قانون معافیت زراعت چای از تادیه مالیات


قانون الغا عوارض راجع به روده


قانون اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس شورای ملی


قانون اجازه صدور مسکوکات نقره خارجی برای مدت شصت روز


قانون اصلاح ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی


قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات


قانون منع خروج طلا و نقره از سرحدات


قانون مجازات مرتکبین قاچاق


قانون اجازه پرداخت دو فقره اعتبار 1306 و اعتبارات اضافی 1307 وزارت عدلیه


قانون متمم قانون استخدام قضات و مستخدمین اداری وزارت عدلیه


قانون راجع به موارد تعلیق


قانون راجع به محاکم شرع


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم شرع


قانون متمم قانون ثبت املاک


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون پارلمانی عدلیه


قانون مجازات ارتشا در مورد مستخدمین و مامورین دولتی و ادارات شوروی و بلدی


قانون اصلاح ماده 206 قانون تجارت راجع به اعتراض عدم تادیه


قانون تبصره الحاقی به ماده 33 قانون استخدام کشوری


قانون سجل احوال