×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

ضوابط واگذاری اراضی ملی شده به وزراتخانه ها و مؤسسات دولتی و مؤسسات عام المنفعه


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر باصلاح اعتبار مواد هزینه و فصول بودجه سال 1345 وزارت پست و تلگراف و تلفن


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر باجازه پرداخت حق بیمه اشیاء عتیقه موزه ایران باستان در نمایشگاه آثار هفت هزار ساله ایران در کشور امریکا


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر باصلاح اعتبار مواد هزینه و فصول بودجه سال 1345 وزارت آموزش و پرورش


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر باصلاح اعتبار مواد هزینه و فصول بودجه سال 1345 مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر باصلاح اعتبار برنامه ها و اعتبار مواد هزینه و فصول بودجه سال 1345 اداره کل هواپیمایی کشور


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دائر باصلاح اعتبار مواد هزینه و فصول بودجه سال 45 اداره کل گمرک


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر بتصویب بودجه اداری و پرسنلی نیمه اول سال 1341


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر باجازه استخدام آقای هرمان اشمیت تبعه دولت آلمان غربی


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر بتصویب بودجه اداری وپرسنلی سال 1340 سازمان برنامه


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر باصلاح اعتبارات برنامه عمرانی هفت ساله دوم


تصمیم قانونی دائر بانتخاب یکنفر ناظر اندوخته اسکناس


تصمیم قانونی دائر بانتخاب یکنفر جهت عضویت در هیأت نظارت سازمان بیمه های اجتماعی کارگران


تصمیم قانونی دائر بانتخاب دو نفرجهت نظارت در اندوخته اسکناس


تشکیل سازمان مبارزه با بیسوادی


رد تصویبنامه های مربوط باختیار بازنشسته کردن کارمندان وزارت کشور و استخدام لیسانسه بجای آنها


آئین نامه زناشوئی بانوان ایران با اتباع بیگانه غیر ایرانی


منتقی شدن لایحه دولت در مورد حفاظت و بهره برداری ازجنگلها و مراتع


آئین نامه ترتیب تشکیل هیاتهای رسیدگی بشکایات استخدامی مستخدمین رسمی


آئین نامه اعطای نشان آبادانی و پیشرفت