×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

رد تصویبنامه راجع به تشکیل دفتر مطالعات صنعتی و معدنی


رد تصویبنامه های راجع به بازگشت آقای حسن دولو بخدمت شهرداری تهران


رد تصویبنامه راجع به ( تقسیم شهر تهران به هفت ناحیه شهرداری و سازمان و وظائف آنها ) و تصویبنامه راجع به ( تقسیم شهر تهران به ده ناحیه شهرداری و سازمان و وظائف آنها )


رد تصویبنامه راجع به نحوه خرید دهات ششدانگی مالکینی که شخصاَ داوطلب فروش باشند


رد تصویبنامه راجع به ارجاع کارقضائی در تهران و حومه و مراکز استان به متقاضیان شغل قضائی


رد تصویبنامه هیات وزیران در مورد درجه بندی و حقوق مامورین آتش نشانی


عدم لزوم تحصیل مجوز قانونی راجع به تحصیل اعتبار مبلغ پانزده میلیون دلار از بانک صادرات و واردات آمریکا جهت خرید کالاهای تولیدی از آمریکا


رد تصویبنامه های هیات وزیران راجع به حقوق آقای مولوی عبدالعزیز مدرس فقه حنفی زاهدان


واگذاری ساختمان و تاسیسات ثابت بیمارستان نوبنیاد سازمان برنامه به سازمان بیمه های اجتماعی


اساسنامه هیات نظارت بر حمل و نقل زمینی کشور


تصویب نامه راجع به اساسنامه سازمان بهسازی و عمران جنوب پایتخت


قانون اصلاح ماده 7 اساسنامه صندوقهای رفاه دانشجویان


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن مازندران


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن رضائیه


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن گرگان


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن کرمانشاه


اساسنامه سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استان یا فرمانداریکل


اساسنامه نمونه شرکت سهامی فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن همدان


اساسنامه شرکت پس انداز و وام مسکن اهواز