×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد انعقاد قرارداد با وکلای دادگستری


اساسنامه سازمان عمران گرگان


اصلاح تصویبنامه شماره 4و585 مورخ 18و2و44


تصویبنامه در مورد تعیین محل های توقف اجباری محکومین


انتصاب آقای هوشنگ اربابی به ریاست اداره کل هواپیمائی کشوری


تصویبنامه در مورد تعیین روش اجرای قانون حمایت از صنایع داخلی و نظارت در خریدهای خارجی دولت و صرفه جوئی در مصرف ارز


آئین نامه نظارت بر راهنمایان جهانگردی


آئین نامه اجرائی قانون مقررات مرزنشینان کشور


تصویبنامه در مورد اجرای طرح سرشماری عمومی کشور


عضویت نماینده شرکت سهامی کارخانجات ایران در کمیته هیئت عالی نظارت بر صنایع قند


تصویبنامه در مورد تغییر نام سازمان آبیاری سیستان به نام سازمان آبیاری سیستان و بلوچستان و اصلاح اساسنامه آن


تصویبنامه در مورد تعیین حریم لوله اصلی آبرسانی لیقوان تبریز


انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی تلفن ایران


انتخاب آقایان عنایت اله نصیری و نادر ادیب سمیعی نمایندگان مجلس شورای ملی به سمت نظار اندوخته اسکناس


اصلاح بعضی از مواد آئین نامه بنگاههای باربری و مسافربری


انتخاب آقای دکتر عالیخانی وزیر اقتصاد و آقای دکتر نصیری وزیر مشاور به عنوان نمایندگان سهام دولت در مجمع عمومی صاحبان سهام بانک ملی ایران


تصویبنامه در مورد تشکیل شورای باستانشناسی و فرهنگ عامه


تصویبنامه در مورد تشکیل فدراسیون اطاقهای بازرگانی ایران


تصویب بودجه مربوط به صندوقهای الف و ب اداره کل تصفیه امور ورشکستگی


اساسنامه سازمان عمران کهکیلویه