×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع ‎به تشکیل کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی بین ایران و ساحل عاج


اصلاح ماده (5) اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران


قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قوانین گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بلژیک


قانون موافقتنامه دوجانبه درمورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکمنستان


قانون موافقتنامه دوجانبه درخصوص کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری ، تحقیق ومبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بردرآمد وسرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا


اصلاح آئین نامه اجرائی بندهای (ب) ، (پ) ، (ت) ، (ث) ، (ج) ، (چ) ، (ر) ، (ژ) ، (ض) و (ظ) تبصره (3) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


تصویبنامه درمورد برگزاری پنجمین گردهمایی بین‎المللی اقتصاد کشاورزی آسیا


تصویبنامه درمورد برگزاری نهمین گردهمایی بین‎المللی ابر ساختارهای جبری و کاربردهای آن


تصویبنامه درخصوص برگزاری هجدهمین گردهمایی خوارزمی


تصو‎یبنامه درخصوص برگزاری دوازدهمین گردهمایی بین‎المللی انجمن دندانپزشکی ایران


قانون نحوه نظارت مجلس شورای اسلامی بر انعقاد قراردادها در دستگاههای اجرائی


شرایط ورود و نام نویسی در دانشکده علوم قضائی وخدمات اداری


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه ایجاد اصلاح تکمیل درجه بندی و نرخ‎گذاری تاسیسات ایران گردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها


تصویبنامه راجع به عبارت ( و ماده ( 3 ) مصوبه شماره 602 12 مورخ30 7 1377 شورای عالی اداری ) از تصویبنامه‎های 25757 ت - 29165 ه - و29371 ت , 7


امکان ادامه تحصیل دانشجویان دختر مسلمان محجبة دانشگاههای فرانسه ، آلمان و ترکیه در دانشگاههای ایران


ممنوعیت فعالیت دفاتر نمایندگی‎های دانشگاههای خارجی فاقد مجوز


مصوبه شورای عالی اداری راجع به فعالیت نمایندگی‎های شرکت‎های دولتی در خارج از کشور


مصوبه شورای عالی اداری راجع به ساختار داخلی وزارتخانه‎ها و سازمان‎ها ، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی


آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه