×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

مصوبه وزاری عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات وواردات راجع به کاهش سود بازرگانی


تصویبنامه راجع به تفویض اختیارات به وزرای عضو کمیسیون ماده ( 1 ) آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


اصلاح تبصره ( 5 ) ماده ( 7 ) آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده ( 34 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


تصویبنامه راجع به الحاق یک ماه به تصویبنامه شماره 14833 ت 23963ه مورخ 1380 04 06


تصویبنامه در مورد الحاق سازمان کارگزاران بورس به فهرست وزارتخانه ها و موسسات


اصلاح بند ( 3 ) تصویبنامه شماره 4430 ت 28271ه مورخ 1382 2 2


قانون اصلاح قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375


قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری های جمهوری اسلامی ایران و اوکراین


تصویبنامه راجع به افزایش میزان جرائم مندرج در مواد ( 42 ) ، ( 43 ) ، ( 44 ) ، ( 46 ) و ( 50 ) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


اصلاح ردیف ( 54 ) فهرست کالاهای مشمول معافیت از پرداخت دودرصد (2درصد) عوارض آموزش و پرورش تا پایان سال 1381


تصویبنامه در مورد افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک


تصویبنامه در خصوص برگزاری ( دومین همایش بین المللی مسائل فنی و فیزیکی در مهندسی قدرت )


اصلاح تصویبنامه شماره 26177 ت 28876ه مورخ 1382 5 19


تصویبنامه راجع به الحاق یک بندبه تصویبنامه شماره 4110 ت 28472ه مورخ 1382 2 1


تصویبنامه راجع به مدت اعتبار تصویبنامه شماره 30629 ت 25082ه مورخ 1381 10 10


تصویبنامه در خصوص برنامه زمان بندی ، روش ودرصد واگذاری سهام سه شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران


تصویبنامه راجع به برنامه زمان بندی ، روش و درصد واگذاری سهام شرکت حمل و نقل بین المللی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه راجع به الحاق یک تبصره به ماده ( 12 ) آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران


تصویبنامه در خصوص تغییر تبصره ( 1 ) اصلاحی بند ( 20 ) ضوابط اجرائی بودجه سال 1382 کل کشور


اصلاح تبصره ( 2 ) الحاقی ماده ( 8 ) آئین نامه اجرائی بندهای ( ب ) ، ( پ ) ، ( ت ) ، ( ث ) ، ( ج ) ، ( چ ) ، ( ر ) ، ( ژ ) ، ( ض ) و ( ظ ) تبصره ( 3 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور