×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

قانون اصلاح قانون تعرفه گمرکی و مالیات راه


قانون اجازه تخصیص عایدات راه آهن رشت و پیله بازار به مخارج آن موسسه تا مدت پنج سال


قانون اعتبار اضافی برای تکمیل ساختمان راه شمشک


قانون راجع به مخارج تحصیل نود نفر محصلین فنون علمی و عملی مربوط به راه آهن


قانون راجع به مخارج مربوطه به راه آهن زاهدان میرجاوه و لوله آب میرجاوه


قانون شش میلیون و ششصد هزار ریال اعتبار بابت خرید لوازم و مصالح اضافی راه آهن جنوب


قانون ده میلیون ریال اعتبار اضافی جهت ادامه عملیات ساختمان راه آهن جنوب و تکمیل قسمتهای موجوده


قانون نوزده میلیون و یک صد هزار ریال اعتبار اضافی برای عملیات ساختمانی و مخارج مربوطه به راه آهن شمال


قانون هفتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار برای مخارج مربوطه به راه آهن در سال 1311


قانون اعتبار هفتاد و پنج هزار پهلوی برای تتمه قیمت و مخارج حمل کشتی های دولتی


قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی های ابتیاعی از ایتالیا


قانون اجازه پرداخت مخارج خرید اثاثیه سفارت ایران در رم و مخارج سفر و توقف مستخدمین فنی کشتیهای ابتیاعی از محل فرع وجوه موجوده در بانکهای رم


قانون سه میلیون و پانصد هزار تومان اعتبار اضافی برای خرید مصالح و مخارج ساختمان راه آهن در سال 1310


قانون پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان اعتبار بابت مخارج تکمیل راه آهن جنوب و کلیه مصارف مربوطه به راه آهن شمال در سال 1310


قانون راجع به اضافه اعتبار معارف فارس و بنادر در شش ماه آخر سال 1309


قانون راجع به اعتبارات اضافی سنوات 1305 الی آذر 1309 اداره راه آهن و کشتیرانی آذربایجان


قانون اجازه استخدام شصت و هفت نفر مهندسین و اعضا فنی راه آهن از اتباع ممالک خارجه برای مدت دو سال


قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص امریکایی برای خدمت در راه آهن جنوب


قانون اصلاح قانون مالیات راه


قانون اجازه پرداخت مخارج تکمیل قسمتی از ساختمان راه آهن و مخارج اعزام محصل به اروپا برای فرا گرفتن معلومات راجعه به راه آهن و معادن و ذوب آهن