×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

در خواست صدور مجوز برای انتقال بخشی از مورد اجاره فاقد وجاهت قانونی است


هیچگونه دلیل یا مدرکی که مالکیت وی را نسبت به عین و یا منافع پلاک مورد دعوی به اثبات برساند بدادگاه تقدیم ننموده


احداث ساختمان بدون پروانه مجاز - درخصوص نفس عمل مزاحمت بوسیاه جرثقیل حکم به رفع مزاحمت و توقف اقداماتی که توسط وسیله مذکور صورت میگیرد صادر مینماید


در اشاعه احداث بنا توسط مالک باندازه خود بدون افراز وتفکیک جرم نیست


فعل انجام شده درقالب عقد بیع ومقررات مربوط به ضمان واقع شده واصل برصحت عقد بیع وبرائت متهم ازاتهام انتسابی میباشد


فروش مال غیر وکلاهبرداری در فروش املاک دولتی به نمایندگی هیئت امور اراضی


تلفنهای تحویلی استوک بوده وبه جای تلفن نو به مخابرات تحویل شده است


کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون تومان جهت تهیه اتومبیل نیسان از شرکت زامیاد و تحویل آن به شاکی


قتل غیرعمدی ، بکارگماری غیرمجاز تبعه خارجه - کارگاههای ساختمانی نیز در زمره کارگاههای مشمول قانون کار است


مرورزمان در مجازاتهای بازدارنده از موجبات موقوفی تعقیب است - انتقال مال غیر


علت مرگ خونریزی مغزی در اثر اصابت جسم سخت و افتادن در چاله محدوده در بزرگراه آزادگان


مزاحمت تلفنی برای باراول ودوم موجب قطع موقت ارتباط تلفنی وبرای بارسوم مستلزم قطع دائم ارتباط وفاقد لحاظ وعنوان جزائی است


مشارکت درکلاهبرداری و جعل سند ازدواج مربوطه فرزندش و نیز اسناد مربوط به ویزا و اقامت


اتهام مبروط به معامله به قصد فرار از دین منوط و متوقف بر اثبات وجود دین است


متهمین دارای اموالی بوده اندکه بمنظور فرار از پرداخت دیه بغیر منتقل نموده اند


متهم خود را دارای قدرتی در جهت اخذ ویزای کانادا معرفی و از شکات مبالغی وجه معادل یکهزار مارک آلمان اخذ نموده است


شرکت در تنظیم سند مجعول و شرکت درکلاهبرداری ( انتقال ملک غیر )


اخذ وام از بانکهایا موسسات اعتباری برای ساختمانهای احداثی بخشی از عرف ساخت و ساز می باشد


بخشی از اموال درکارگاه مشترک ادعائی یافت نشده مسلما در این اعلام سوء نیتی متصور نبوده است و در نتیجه افتراء محقق نیست


طبق قانون ایمنی راهها و راه آهن ورود و عبور عابرین پیاده در شاهراهها و در خطوط عبور وسائل نقلیه ممنوع است