×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.

اصلاح تصویبنامه راجع به تشکیل ستادی به منظور رسیدگی ، بررسی و اتخاذ تصمیمات فوری در عرصه مسائل حاد اقتصادی


تصویبنامه در خصوص شورای پول واعتبار نسبت به اتخاذ تصمیمات و راهکارهای پولی مناسب


تصوب نامه در مورد تبصره ( 43 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1343


تصویبنامه راجع به اجرای مواد1و2 قانون برنامه سوم توسعه به منظور رعایت اصل پیوستگی اقتصادی ، اجتماعی


تصویبنامه راجع به تبصره ( 43 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1343


تصویبنامه در خصوص اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در مورد تبصره ( 43 ) قانون بودجه اصلاحی سال 1343


اصلاح تصویبنامه کلیات مشخصات و شروط تحقق اهداف طرح مجموعه شهری تهران


آئین نامه اجرائی تبصره ( 1 ) ماده ( 6 ) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی


تصویبنامه راجع به ماده ( 1 ) قانون نحوه اعمال نظارت برکاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی


تصویبنامه در خصوص جزء ( 1 - 4 ) بند ( ح ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1382


ملاک محاسبه و پرداخت بیمه بیکاری جمع کل دریافتی بیمه شده به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده در آخرین 90 روز قبل از شروع بیکاری تقسیم بر روزهای کار است


مصوبه شورای اقتصاد در مواردی که نرخ تعرفه های خدمات پستی را در سال 1381 بیش از10% تعرفه های سال 1380 تعیین کرده است خلاف حکم قانون گذار است


تعیین تعرفه آب بهاء و حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد به پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر محول شده است


تصویبنامه راجع به جدول حقوق ورودی پیوست براساس جدول نمانکلاتور جایگزین جداول پیوست آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویبنامه راجع به ماده ( 20 ) مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها


تصویبنامه در خصوص بند ( ب ) تبصره ( 10 ) قانون بودجه سال 1382


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی


اصلاح آئین نامه اجرائی اتخابات شوراهای اسلامی شهر و شهرک


تصویبنامه راجع به ماده ( 8 ) قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی - مصوب 1353