×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

آئین نامه مجموعه های فرهنگی و ورزشی نهاد قوه قضائیه


اصلاحیه تصویبنامه اصلاح ماده ( 5 ) اساسنامه سازمان عمران و بهسازی شهری


تصویبنامه در خصوص جزء ( 3 ) بند ( الف ) تبصره ( 1 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


برائت متهم از ارتکاب قاچاق - لزوم استرداد اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری گرجستان


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی - آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان


قانون موافقتنامه دو جانبه در مورد کمک متقابل اداری برای اجرای صحیح قانون گمرکی به منظور جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا


قانون موافقتنامه همکاری در زمینه فعالتی زنان وخانواده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک خلق کره


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اوکراین


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاران بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تاجیکستان


تصمیم دادگاه در مورد فروش مال مشاع به علت غیر قابل افراز بودن واجد صفت رای نیست تا بر اساس عمومات قانون قابل بازنگری و تجدیدنظر باشد قید قابل تجدیدنظر بودن حقی ایجاد نخواهد کرد


اقامه دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است - مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است و هر بنا که در روی زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود


در اثر نشت لوله اصلی سازمان آب و فاضلاب خاک زیر پی ملک شسته شده و خسارت به خواهان وارد گردیده است


تقاضای فسخ رای هیات ماده واحده اراضی اختلافی منابع طبیعی


حکم بر الزام خوانده بر عطف و در صورت عدم امکان قطع شاخه های مزاحم از ملک خواهان صادر و اعلام می گردد


در خواست قطع یک اصله درخت گردو که در زمین خواهان قرار گرفته است (رفع مزاحمت)