×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تعدیل اجاره بها - تمدید مدت اجاره - تعیین مبلغ معادل اجرت‎المسمی بعنوان وجه التزام خودداری مستاجر از تخلیه مورد اجاره در پایان مدت معهود با مقررات قوانین یادشده مغایرتی ندارد


حکم مستند به قسم قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد


دادگاه بدوی با وصف آمادگی تجدیدنظرخواه بپرداخت حق‎الرهن درخصوص موافقت یا مخالفت بانک سند رهنی باید استعلام مینمود


تجدیدنظرخوانده باعتبار اینکه زمین موضوع قولنامه مورد بحث را از یکی از متعاملین این قولنامه یعنی از خریدار آن ابتیاع نموده برای فسخ موضوع این قولنامه قائم‎مقام قانونی ناقل خود محسوب نخواهد بود


اعسار - مرحله واخواهی ادامه همان مرحله بدوی بوده و نتیجه کلیه مقررات مربوط به مرحله بدوی در مورد واخواهی نیز قابل اعمال خواهد بود


خریدار متعهد شده چنانچه در اثر کاهش یا افزایش قیمتها هرگونه تعدیلی بر اساس شاخص قیمت‎های بانک مرکزی و ضوابط سازمان برنامه و بودجه و برآورد مهندسین مشاور و ناظر و تائید آن توسط شرکت در قیمت‎های قبلی پیش آید مابه‎التفاوت قیمت راپرداخت نماید


مستاجر از ابتدا آن محل را بعنوان محل سکونت خود و خانواده‎اش اختصاص و سپس در مقام تغییر آن به محل شرکت برآمده است


دعوی فسخ وکالتنامه وکیل بلاعزل از جمله دعاوی ترافعی بوده و قابل رسیدگی است


رای بدوی با تصریح به این مطلب که خریدار بایستی باقیمانده ثمن معامله را به هنگام تنظیم سند رسمی انتقال به فروشنده بپردازد تائید و استوار می گردد


فروشنده به علت عدم وصول چکهای موضوع ثمن مجاز به فسخ قراداد نبوده مگر اینکه الزام خریدار به پرداخت ثمن امکان پذیر نباشد


واگذاری عرصه خالصجات به متصرفین


دعوی رفع ممانعت از حق در مورد جلوگیری از ورود خواهان به ملک مشاعی


خواسته خواهان خلع ید خوانده از مشاعیات آپارتمانها


قرار توقیف عملیات اجرائی از جمله قرارهای قابل تجدید نظرخواهی نیست


فرزند دیگر بحد بلوغ شرعی رسیده و از حضانت خارج شده و شخصاً حق انتخاب دارد


خوانده دلیلی بر موافقت موجرین با انتقال مورد اجاره بغیر اقامه ننموده


تقاضای تغییر نام از نیما به حسین دعوی از نوع اختلافات سجلی نمی باشد


موارد اعاده دادرسی مشخصاَ در قانون احصاء گردیده است


استناد به حیله و تقلب طرف مقابل جهت درخواست اعاده دادرسی منوط به آن است که مستدعی اعاده دادرسی قبلاً این امر را در دادگاه ذیصلاح باثبات رسانیده و در خصوص آن حکم نهایی صادر شده باشد


هیچ دلیلی که متضمن اثبات حیله و تقلب و تاثیر آن در دادنامه های مزبور باشد اقامه و ابراز نشده