×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

چون نظر کارشناس موثر در رای دادگاه نبوده ، مجازات نامبرده که دادگاه انتظامی کانون او را به یکسال محرومیت از امرکارشناسی محکوم نموده ، به سه ماه محرومیت از امرکارشناسی تبدیل می گردد


با عدم ارجاع کارشناسی و عدم تعیین دستمزد وسیله مقامات قضایی ، آنچه دستمزد پرداخت شده ، علی الظاهر مبنی بر توافق طرفین بوده


نامبرده از رئیس دادگاه اجازه خواسته تا در پرونده ارجاع شده ، بعنوان خبره اظهارنظر نماید


پرونده امر دلالتی بر صدور و ابلاغ کیفرخواست علیه کار شناسان مزبور ندارد


کارشناس در سه نوبت ملک مورد خریداری بانک (هتل ) را به قیمت های مختلف ارزیابی نمود و در توجیه عمل خود در محضر دادگاه کانون اظهار داشته که اینجانب تحت فشار قرار گرفتم


اعمال خلاف شئون و حیثیت کارشناس و اقدامات خارج از محدوده صلاحیت فنی و محلی و رشته اختصاصی کارشناس


تفویض صلاحیت تعیین حق سرقفلی ،به کارشناسان چند رشته محدود نبایستی محصورگردد


کارشناس به سمت خبره تعیین شده (به جهت اینکه کارشناس رسمی در امور ثبتی در آن شهرودر سطح استان وجود نداشته )


مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع آن تا تاریخی است که دستور اقدام و رسیدگی از طرف این مرجع به عمل می آید


کیفر خواست صادره بر علیه کارشناس باید به او ابلاغ شود تا پاسخ خود را ارسال دارد


از طرف دادسرای کانون قرار منع تعقیب صادر شده و با شکایت شاکی انتظامی از قرار مزبور ، دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی آنان را تاییدکرده و مرجع دیگری برای رسیدگی به رای مزبور تعیین نشده است


ارجاع امر از طرف دادگاه به کارشناس برای تعیین میزان اجرت المثل بوده ، لذا اضافه نمودن جمله (خوانده غاصبانه به زیر کشت دارد ) از طرف کارشناس ، خارج از موضوع کارشناسی وخارج ازصلاحیت اوبوده است


کارشناس طبق رای شعبه دادگاه کیفری 2 (بعنوان بازسازی ) بطور دایم از شغل کارشناسی محروم شده


صدور حکم بر محکومیت کارشناس بعنوان اینکه خارج از صلاحیت خود اظهارنظر کرده ، صحیح نبوده است


کارشناس بموجب رای شعبه دادگاه کیفری 2 بطور دایم از شغل کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده ودیگر سمت کارشناسی ندارد، مجوزی برای رسیدگی به اعتراض او دردادگاه عالی انتظامی قضات نیست


ابلاغ کیفرخواست از طرف دادسرای انتظامی کانون به کارشناس مورد تعقیب ، الزامی است


بموجب رای دادگاه کیفری 2 بطور دائم از شغل کارشناسی رسمی دادگستری محروم شده و دیگر سمتی در کارشناسی ندارد


عمل منتسب به کارشناس ، تبانی با اصحاب دعوی وگزارش خلاف واقع در مورد اجرای قرار کارشناسی است


تجدیدنظر شاکی در مورد برائت کارشناس تجویز نگردیده است


بین تاریخ اظهارنظر کارشناس وشکایت شاکی بیش از دو سال گذشته ، بلحاظ شمول مرور زمان 2ساله بر فرض صحت شکایت ،موضوع قابل تعقیب انتظامی نبوده است