×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

شکایت علیه کارشناس رسمی بعنوان گزارش خلاف واقع


کارشناس سوم که در بیمارستان بستری بوده ،در همان بیمارستان نظریه تنظیمی دو نفر همکاران خود راامضاء می نماید


کارگشای دادگستری بر خلاف مندرجات پروانه خود که تنهادر همان شهرودر حد دادگاه بخش سابق صلاحیت انجام وکالت داشته است ، در پرونده های دادگستری شهر دیگر وکالت نموده است


وی عضو رسمی ساواک منحله بوده وعلاوه بر اینکه در تقاضای صدور پروانه وکالت این مسئله را کتمان کرده


عدم احراز فسادوبا استظهار به اینکه در خصوص انتساب او به مرام اشتراکی صرفنظر از اعلام انزجارش از حزب توده وسیله مطبوعات ، حکم برائت وی صادر شده


تصمیم مزبور مستند به نامه مرکز اسناد وزارات اطلاعات بوده که در آن اعمال وکیل مزبور از مصادیق خلاف شئون وکالت عنوان شده است


هیئت بازسازی کانونهای وکلای دادگستری حکم به انفصال دائم از شغل وکالت وکیل را ( به استناد شق 5 بند الف ماده 5 وشق یک و3 بند ج همین ماده از قانون نحوه اصلاح کانون های وکلا) را صادر نموده است


چون حکم معترض عنه مدلل نشده ومعلوم نیست وکیل مرقوم چه رفتار وعمل خلاف شئون وکالت انجام داده


نامبرده بدون انکار سمت خویش مطالبی درباره عدم استفاده از پروانه وکالت در سن 76 سالگی وقناعت وپرهیز از ناروائی ها و غیره به رشته تحریر آورده است


تکلیف داشت مادام که خدمت اداری او ادامه داشته ، پروانه خود را ظرف مدتی معین تسلیم کانون نماید


انفصال دائم وکیل بلحاظ نمایندگی او در مجلس شورای ملی بلحاظ تشابه اسمی روی داده است


ارائه وکالتنامه فاقد امضای موکلش که بعدا نیز مورد تایید قرار گرفته ، صرفا ناشی از نسیان و فراموشی بوده که از نظر مسئول دادگاه مربوطه هم بدور مانده


عمل وکیل در مراجعه شاکیه به او برای امر وکالت ( تنظیم قرارداد و تقدیم دادخواست تصحیح شناسنامه بنام شخص موکله بدون انجام وکالت ) با مقررات و ضوابط قانون وکالت تطبیق نداشته است


پس از صدور ادعانامه ، باید با پست سفارشی دو قبضه به شخص مورد تعقیب ابلاغ شود تا ظرف یکماه هرگونه جوابی دارد بدهد


اخذ وکالت از دو نفر به وسایل فریبنده و معرفی خود بجای وکیل دیگر


شغل سردفتری با وکالت مغایرت دارد


وکیل دعاوی در قبول وکالت جهت استیفای حقوق موروثی موکلین ، از لحاظ وصول حق الوکاله دچار مشکلاتی بوده


اعتراض خارج از موعد بوده قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات نیست


چون اعتراض خارج از فرجه قانونی تسلیم شده ، اصولا قابل ترتیب اثر نیست


با توجه به اعلام دادسرای انتظامی کانون مبنی بر فوت وکیل ومسلم شدن فوت او، محکومیت وی ملغی الاثر بوده و رسیدگی به اعتراض نامبرده نیز در این دادگاه منتفی است