×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

کلیه دانشجویان اعم از عمومی یا بورسیه تا پایان ترم شش حق ازدواج را ندارند


حذف خدمت اضافی شش ماه برای کسانیکه مدت یکسال خدمت را در منطقه سپری نموده اند


موضوع شکایت و خواسته لغو بند 2 بخشنامه 192 01 401 - 1367 7 27 اداره نظام وظیفه


نسبت به کفالت مشمولانی که ادعای کفالت مادر فاقد شوهر خود را مینمایند


ابطال و حذف لفظ فاقد شوهر از بند 2 ماده 124 آئین نامه اجرائی قانون وظیفه عمومی


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4و6 دیوان عدالت اداری


چنانچه فردی ترک تحصیل نماید, دیگر نمیتواند از معافیت تحصیلی بهره مند شود


موضوع شکایت و خواسته اعلام تعارض آراء از شعب چهارم و ششم دیوان عدالت اداری


اعطاء مدرکی دال بر معافیت افراد محکوم به محرومیت از خدمت سربازی از ناحیه اداره وظبفه عمومی , مجوزی نداشته است


هر مصوبه ای که در زمینه تعیین و تثبیت عوارض پذیره که به تنفیذ ولی امر یا نماینده محترم ایشان رسیده باشد, دارای اعتبار شرعی و قانونی است


موضوع شکایت و خواسته ابطال مواد 126 و 199 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران


موضوع شکایت و خواسته ابطال ماده 21 از آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی


خواسته لغو حکم بازنشستگی و اعاده بخدمت


درخواست ابطال ماده 20 آئین نامه اجرائی بخش معافیت تحصیلی قانون نظام وظیفه عمومی مصوب مرداد 64


پرداخت پاداش آخر سال عیدی مشروط به رضایت از خدمات مستخدمین گردیده است


شهید تلقی نمودن


تقاضای ابطال دستورالعمل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان


درخصوص واحد تجاری دلیل و مدرک کسبی معتبر از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است


به مدارک و مستندات پیوست پرونده در باب قدمت واحد تجاری توجهی بعمل نیامده است


به لحاظ انتقاء موضوع شکایت موردی برای طرح و امعان نظر باقی نیست