×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

اعلام تعارض آرا صادره از هیات تجدید نظر دیوان عدالت اداری


موضوع شکایت و خواسته ابطال بند یک تصویبنامه شماره 43143 ت 94 ک مورخ 1369 3 28 وزرای عضو کمیسیون امور زیربنایی و صنعت هیات دولت


اگر دادگاه صلح مستقل حکمی در خصوص اختلافات سجلی صادر نماید این حکم مانند حکمی که از دادگاه حقوقی عمومی صادر شده باشدغیر قابل تجدیدنظر است


تغییر نام صاحب شناسنامه فقط در موارد خاصی مجاز است


تصحیح اشتباهات بین در آراء هیئتهای حل اختلاف ثبت احوال با خودآنها است ولی تصمیم سایر اشتباهات خارج ازصلاحیت آنهامیباشد


سند ولادت وقتی سند رسمی محسوبست که ولادت در مهلت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد


عدم ثبت واقعه ازدواج مانع از رسیدگی بدرخواست طلاق نیست


درخواست طلاق بعلت استنکاف زوج از پرداخت نفقه ، از زن ناشزه قابل قبول نیست


تصویب نامه هایی که وضع قاعده ، حق و تکلیف می نمایند در حکم قانون بوده و پانزده روز پس از انتشار قابل اجراء خواهندبود


حکم رفع تصرف عدوانی ، در صورتکیه محکوم علیه آنرابتصرف ثالثی دادگاه باشد، بر علیه متصرف اجراء خواهد شد


داشتن سند مالکیت دلیل مالکیت و سبق تصرف نیست


در مورد مستغلات استیجاری مشمول مقررات قانونی مدنی ، اعمال ماده 10قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی بلااشکال است


لایحه قانونی جلوگیری از هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی ولایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری شامل منازل ، آپارتمانها، مغازه ها ساختمانهای غیرکشاورزی نمیشوند


تصرف غیرمجاز شریک در مال مشترکی که در تصرف شریک دیگر بوده است ، تصرف عدوانی محسوب میشود


اقامه دعوی ماهوی در دادگاه مانع از رسیدگی دادسرا بدعوی تصرف عدوانی نیست


دعوی تصرف عدوانی اگر از لحاظ زمان یا سایر شرائط با دعوی اقامه شده قبلی تفاوت داشته باشد قابل رسیدگی بوده ومشمول قاعده فراغ نیست


صدور دستور موقت بر طبق ماده 3 قانون رفع ابهام از قوانین مربوط بمجازات اخلال در امر کشارورزی و دامدرای اختصاص به دادگاه نداردبلکه دادسرا هم درصورت قوی بودن دلائل بایدآنراصادرنماید


ماده 134 قانون تعزیرات ناسخ مجازاتهای مقرر در لوایح قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری ومتجاوزین به اموال عمومی و مردم است ولی ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست


قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نسخ نشده است


رفع تصرف عدوانی موضوع ماده 134 قانون تعزیرات