×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع بمعافیت خریداران سیستان از پرداخت خسارت دیرکرد


لایحه قانونی تاسیس بانک ساختمانی و اساسنامه آن


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی شهرداری


لایحه قانونی اصلاح ماده 430 مکرر آئین دادرسی کیفری


لایحه قانونی مربوط به غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دیوان کشور در مورد شکایت استخدامی


لایحه قانونی پرداخت مستمری بوزارت افسران و درجه داران و همردیفان و سایر مستخدمین ارتش


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی شهرداری


لایحه اصلاحی لایحه قانونی اجرای بودجه سازمانی وزارتخانه هاو بنگاههای دولتی


لایحه قانونی امور مالی دانشگاه


لایحه قانونی تعدیل اجاره بها و احداث خانه های ارزان


لایحه قانونی راجع به کالاهای وارده از طرف اداره همکاری فنی


لایحه قانونی مربوط به دفاتر و اوراق اداره کل ثبت


لایحه قانونی مربوط به مقررا واستخدامی بهداران


لایحه قانونی راجع به ادامه عمل کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی


لایحه قانونی شورای عالی فرهنگ


لایحه قانونی اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی


لایحه قانونی راجعه به حل و فصل دعاوی مربوط ببانک سابق ایران


لایحه قانونی راجع به قطع درخت و صدور چوب گرد و دریافت عوارض از چوبهای صادراتی


لایحه قانونی متمم لایحه قانونی اجراء بودجه سازمانی و وزارتخانه ها و بنگاههای دولتی


لایحه قانونی راجع به طرز رسیدگی به اختلافات مالیاتی