×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

امتناع از رسیدگی بداعیه سابقه صدور رای مصداق عدم صلاحیت دادگاه را ندارد


با تایید صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک مورد دعوی حل اختلاف می شود


دعاوی راجع به ترک متوفی مطروحه بین ورثه مادام که ترکه تقسیم نشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین اقامتگاه متوفی در آن محل بوده است


اقامتگاه خواهان شیراز بوده مسافرت به اردکان به لحاظ بمباران به نحومرقوم تغییر اقامتگاه نیست


مهریه زن تا میزان معینی جزء دیون ممتازه بوده و با فوت زوج مهریه زوجه جزء دیون متوفی محسوب و رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه حقوقی است


هنگامی دعوی متقابل نامیده می شود که با دعوی اصلی ناشی از یک منشأ و یا با آن ارتباط کامل داشته باشد و بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد


دعوی در زمره دعاوی تجارتی ( بازرگانی ) محسوب است و قرار داد مستند دعوی هم در تویسرکان تنظیم شده و تعهدات طرفین هم بایستی در تویسرکان ایفاد شود


مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و تشخیص بعدی دادگاه در مورد عدم ارتباط دو دعوی و امکان رسیدگی علیحده نسبت بهرداد خواست تأثیری در مسئله صلاحیت نداشته است


زندان به مثابه محل سکونت تلقی کرده و لذا دادگاه حقوقی یک بوشهر تکلیف به رسیدگی داشته است


قاعده عام صلاحیت دادگاههای محل اقامت خوانده - دعوی برعلیه شرکت


دعوی مطروحه از جانب خواهانها به خواسته الزام خوانده به انجام تعهد مذکور در صورت جلسه ( نوسازی کامل ساختمان نیمه تمام دبیرستان ) از مصادیق دعاوی موضوع ماده 22 نیست


انتخاب رجوع به یکی از دادگاههای محل اقامت خواندگان با خواهان است


ضابطه در تشخیص محل اقامت خوانده دعوی اعلام خواهان است


خواسته دعوی مطروحه مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از قرارداد پیمانکاری ساختمان شعبه مرکزی بانک در گلپایگان و در صلاحیت دادگاه شهرستان فوق می باشد


خواسته استرداد وجوه مربوط به فروش سهمیه و انتقال جواز نانوائی است و در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده میباشد نه محل وقوع مال غیرمنقول


اسم تجارتی ارتباطی به علامت تجارتی ندارد و حمایت قانونی از اسم تجارتی جنبه محلی دارد


مراد از آخرین تعقیب انتظامی مذکور در ماده 46 قانون دفاتر اسناد رسمی تعقیب در هرمرحله از رسیدگی است


در صورتیکه سردفتر یا دفتریاری بعلت ارتکاب تخلفات متعدده به مجازاتهای مختلفی محکوم شود کلیه مجازاتها باید اجراء شود ، نه فقط مجازات اشد


رسیدگی به دادخواستهای مذکور در مواد 92 و 93 آئینامه اجرائی قانون ثبت اسناد و املاک خارج از صلاحیت رئیس دادگاه بخش یا صلح مستقل است


ملاک دریافت حق الثبت مجموع مبالغی است ک بعنوان بدهی منجز در سند قید گردیده است