×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

تادیه به غیر اشخاص مذکور در ماده 271 ق 0م وقتی صحیح است که داین راضی شود


با توجه به اقرار به وصول وجوه حاصل از فروش کود شیمیایی از زارعین و ضرورت پرداخت وجوه مزبوربداین (خواهان )واقرارمشارالیه به واریز وجوه به حساب شرکت تعاونی روستایی و عدم ارائه دلیل کافی بر رضایت و موافقت خواهان به این نحوه پرداخت


منتهی شدن پرونده در دادگاه حقوقی یک بصدور نظریه طبق ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و 2 موجب مختومه شدن پرونده و کسر از آمار دادگاه نیست


مشاور دادگاه قاضی محسوب است و مشمول بخشنامه شماره 65 19ب ش 1365 5 4 شورایعالی قضائی است


استفاده از وجود دادرس دادگاه بجای مشاور صحیح و قانونی نیست


ماده 36 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مانع از ابلاغ بطرفین بویژه خواهان جهت فراهم کردن تسهیلات لازم نیست


انتخاب کارشناس بتراضی طرفین مانع از حق اعتراض آنهابرنظریه او نیست مگراینکه حق اعتراض را از خود سلب کرده باشند


ارجاع امرکارشناسی مربوط به وزارتخانه یا موسسه دولتی متبوع کارشناسی صحیح نیست مگر با شرائط و در مواردی خاص


هرگاه در محلی کارشناس نباشد از کارشناسان سایر جاها میتوان استفاده نمود


هرگاه کارشناس رسمی بدون عذر موجه از قبول کارشناسی امتناع نماید طبق مقررات انتظامی مربوط به کارشناسان با او رفتارخواهدشد


احکام حضوری دادگاههای عمومی حقوقی تا دویست هزار ریال بهای خواسته قطعی است


اگر در ذیل حکمی اشتباها بجای اینکه قید شود قابل واخواهی است تصریح شود که قابل پژوهشخواهی است و محکوم علیه از آن پژوهش خواهی کند و مرجع پژوهشی ، پژوهشخواهی را رد نماید0 چنین حکمی قطعی نخواهد بود


حکمی که از دادگاه صلح مستقل بقائم مقامی دادگاه عمومی صادر میشود از جهت قطعیت یا عدم قطعیت مانند احکام دادگاه عمومی است


احکام حضوری دادگاههای صلح در دعاوئی که خواسته آنهاتایکصد هزار ریال است قطعی است


ملاک قطعیت یا عدم قطعیت احکام قانون مجری در زمان صدورآنها است


تقاضای قسم (سوگند) از دارنده سند مالکیت


قرار سقوط دعوی بمنزله رای بر بیحقی است و چنانچه قطعی شده باشد اعتبار امر مختومه را دارد


مواد 542 و 543 نسخ نشده است - اجرای احکام مدنی - تاخیر اجرای حکم


فوت وکیل - تحقق ابلاغ


درابلاغ حکم اطلاع محکوم علیه ازمفادحکم کافی نبوده وبایدحکم رسما به او ابلاغ شود