×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

قانون اضافه نمودن یک تبصره به ماده 7 قانون تامین کادر پزشکی مورد نیاز نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اجازه مبادله تمبر یادگاری بین کشور ایران و ترکیه و پاکستان


قانون حذف بند ج ماده 21 قانون بیمه های اجتماعی و بازنشستگی و تعاون افزارمندان کارگاه ها و کارخانجات ارتش


قانون انتقال مرکز جلب و حمایت سرمایه های خارجی به وزارت اقتصاد


قانون اجازه عضویت وزارت آب و برق در کنفرانس جهانی شبکه های وسیع فشار قوی (سیگره)


قانون معافیت از پرداخت مالیات مربوط به اتومبیلهای ساخت کارخانجات داخلی


قانون واگذاری اثاثه و لوازم فنی به شرکتها و سازمانهای تابع وزارت آب و برق


قانون واگذاری مهدهای کودک و مراکز خدمات اجتماعی به انجمن ملی حمایت کودکان و سازمان ملی رفاه خانواده


قانون اجرای مقررات قانون بازنشسته کردن کارگران سازمانهای غله و قند و شکر در مورد کارگران شرکت سهامی چای ایران


قانون متمم بودجه سال 1349 کل کشور


قانون عهدنامه ازمیر بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان و دولت جمهوری ترکیه


قانون اجازه دریافت پنج درصد افزایش بهای تمام شده علائم استاندارد و نیم درصد کارمزد کالاهای صادراتی


اساسنامه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران


قانون عضویت موسسه استاندارد ایران در سازمان بین المللی استانداردها


قانون راجع به اجازه تاسیس موسسه استاندارد ایران


قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی ، صنعتی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی بلژیک


قانون پروتکل الحاقی به موافقتنامه حل مسائل مرزی و مالی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون تفریغ بودجه سال 1347 مجلس شورای ملی


قانون اجازه تحصیل مبلغ چهل میلیارد ریال اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور


قانون بخشودگی خسارت دیرکرد بدهی سنواتی قبل از سال 1336 بدهکاران سازمان غله