×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

آراء کمیسیونهای موضوع ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداری و حل اختلاف و هیات تشخیص که به زیان دولت یا شرکت دولتی صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاه عمومی نیست


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهرستان شهر بابک


آئین نامه اجرائی بند(ج ) تبصره (12) قانون بودجه سال 1381 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند(م ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1381کل کشور


اخذ عوارض از فخاریها به میزان10 درصد بر مبنای تولید غیرقانونی است


مطالبه عوارض از کارخانجات واقع در خارج از محدوده قانونی شهر خلاف قانون است


تصویبنامه راجع به شرکتهای مادر تخصصی


فهرست طبقه بندی شده (سیستم هماهنگ )


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ج ) ماده (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی انتشار دویست میلیارد ریال اوراق مشارکت موضوع بند (ج ) تبصره (40) قانون بودجه سال 1380 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون بیمه بازنشستگی فوت واز کار افتادگی بافندگان قالی ، قالیچه ، گلیم و زیلو


تصویبنامه راجع به برقراری مقررات لغو روادیدبرای گذرنامه های سیاسی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت افغانستان


تصویبنامه راجع به سهام قابل واگذاری متعلق به سازمان صنایع ملی ایران


تصویبنامه راجع به فوق العاده خاص روساء و معاونان واحدهای آموزشی وکارکنان اموزشی وزارت آموزش و پرورش


اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی


تصویبنامه راجع به قیمت خرید تضمینی پیله تر در سال زراعی 81-1380


تصویبنامه راجع به افزایش فوق العاده جذب کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و فوق العاده خاص مشمولین مقررات استخدامی نیروهای مسلح


قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون نظام معماری و ساختمانی


قانون اصلاح قانون اصلاح ماده 10 الحاقی به قانون تاسیس صندوق پس انداز ثابت افسران و همافران و درجه داران کادر ثابت ارتش شاهنشاهی مصوب 1355 2 22


قانون اصلاح مواد 90 و 91 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی