×

تشدیدمجازات درمرحله ادغام احکام متعدد

تشدیدمجازات درمرحله ادغام احکام متعدد

تشدیدمجازات-درمرحله-ادغام-احکام-متعدد

وکیل

17/4/1370
مسئله 3:
درصورتیکه درباره متهم احکام قطعی متعددی به لحاظ صدورچکهای متعدد(جرایم یکسان )صادرشده باشدآیا دادگاه درمقام صدورحکم واحد میتواندمجازات راتشدید نماید؟

نظریه اکثریت قریب به اتفاق :
درقانون راجع به مجازات اسلامی حکم این موردبیان نشده است ولی با توجه به اینکه بنابه فرض مسئله احکام صادره هنوزبه مرحله اجرا گذاشته نشده است واگربناشود که همه آنهاتک تک اجراشودلازم خواهد بود که متهم سالیان درازبرای چندفقره چک درزندان بماند که قطعا" این امر موردنظر قانونگذارنبوده علیهذابه نظرمیرسد:درفرض مذکور چنانچه ازطرف اجرای احکام یامحکوم علیه درخواست صدورحکم واحد شود(ادغام )دادگاه میتواندبرابرمقررات بند ب ماده 32قانون مجازات عمومی سابق ضمن صدورحکم واحد مجازات راتشدید نماید.

مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371

112

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 3

تاریخ تصویب : 1370/04/17

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.