×

میتوان یکبار متهمی را که رای برائت وی صادر شده است بتجویز دادگاه تجدید نظر تعقیب نمود

میتوان یکبار متهمی را که رای برائت وی صادر شده است بتجویز دادگاه تجدید نظر تعقیب نمود

میتوان-یکبار-متهمی-را-که-رای-برائت-وی-صادر-شده-است-بتجویز-دادگاه-تجدید-نظر-تعقیب-نمود
شماره دادنامه : 713 تاریخ : 22/8/74 پرونده کلاسه : 74/581
مرجع رسیدگی شعبه 7 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
هیات قضات رسیدگی کننده : رفیع‎زاده - علم‎خانی
تجدید نظرخواه : آقای ابن‎یاسین… بنشانی تهران…
تجدید نظرخوانده : آقای علی‎اصغر… بنشانی کالیکش روستای پتو منزل پدرش
تجدید نظرخواسته : تجدید نظر از دادنامه شماهر 307 - 14/5/74 صادره از شعبه 84 دادگاه عموم تهران
گردشکار : تجدید نظرخواه دادخواستی بخواسته فوق تقدیم داشته که باین دادگاه ارجاع و پس از ثبت بکلاسه فوق و انجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق‎العاده دادگاه تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص اعتراض و تجدید نظرخواهی آقای ابن‎یاسین… به دادنامه تجدید نظرخواسته بشماره 307 - مورخ 14/5/74 صادره از دادگاه شعبه 84 عمومی تهران مستقر در مجتمع قضائی نارمک که مشعر بر عدم جواز تعقیب مجدد مشتکی‎عنه ( علی‎اصغر… ) متهم به سرقت اسناد و وسایل تجدید نظرخواه بجهت صدور حکم برائت نامبرده ( بلحاظ فقد دلیل کافی ) در پرونده کلاسه 85/74/661 و شمول قاعده اعتبار قضیه محکوم‎بها میباشد نظر باینکه دادنامه معترض‎عنه بنا به دلیل استنادی دادگاه صادرکننده رای ، قرار تلقی میشود و نظر باینکه دلائل جدید بدست آمده در پرونده حاضر بویژه گزارش آگاهی ، دلالت بر توجه اتهام به تجدید نظرخوانده دارد و با عنایت به اینکه رای برائت مشتکی‎عنه ( تجدید نظرخوانده ) سابق‎الصدور در تاریخ 8/5/74 اصدار و به معترض ابلاغ شده و اعتراض مورخ 19/5/74 تجدید نظرخواه در واقع برائت مشتکی‎عنه ( علی‎اصغر… ) مربوط میشود و صرف‎نظر از این مطلب بجهت کشف دلیل جدید ( دلائل موجود در پرونده حاضر ) بمفهوم ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری میتوان یکبار متهمی که رای برائت وی صادر شده است بتجویز دادگاه تجدید نظر تعقیب نموده بنابراین دادگاه دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و پرونده را مطابق ماده مزبور جهت پیگرد مجدد متهم و رسیدگی و تصمیم‎گیری شایسته بدادگاه محترم بدوی اعاده مینماید.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدید نظر دادگستری استان تهران
رفیع‎زاده - علم‎خانی

تاریخ صدور دادنامه : 14/5/74 کلاسه پرونده : 74/84/658
شماره دادنامه : 307
شاکی : ابن‎یاسین… فرزند محمداسماعیل بنشانی تهران…
متهم : علی‎اصغر…
وکیل شاکی / متم :
اتهام : سرقت
مرجع رسیدگی شعبه 84 دادگاه عمومی تهران
گردشکار : شاکی شکایتی تسلیم دادگاههای عمومی تهران نموده که باین شعبه ارجاع و پس از جری تشریفات قانونی دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بشرح زیر مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص اتهام آقای علی‎اصغر… دائر بسرقت اسناد و مدارک آقای ابن‎یاسین… با توجه باینکه این موضوع قبلا در پرونده دیگری بشماره 85/74/661 در شعبه 85 رسیدگی شده و پرونده ذکر شده مختومه شده لذا موضوع اعتبار امر مختومه را داشته و موردی برای رسیدگی مجدد نبوده و با توجه به مراتب فوق‎الذکر حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام میگردد رای صادره در مهلت قانونی قابل تجدید نظر میباشد.
دادرس شعبه 84 دادگاه عمومی تهران


نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 713

تاریخ تصویب : 1374/08/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.