×

فروش کتاب شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایران در

شرایط-فنی-و-ضوابط-قانونی-انواع-حریم-در-حقوق-کاربردی-ایران

شرایط فنی و ضوابط قانونی انواع حریم در حقوق کاربردی ایرانشناسه محصول : 120

شرح

فهرست مطالب فصل اول:کلیات مبحث اول: مفهوم ،تاریخچه ،ماهیت وعناصر سازنده حق حریم     گفتار اول : مفهوم وتاریخچه حق حریم         بند اول :حریم در لغت       بند دوم :حریم در فقه            بند سوم :تعریف حریم در حقوق       گفتار دوم : تاریخچه ی حریم    گفتار سوم :ماهیت حق حریم ،ارتباط آن با حق ارتفاق و عناصر سازنده حق حریم         بند اول: دیدگاههای فقهی و حقوقی در مورد ماهیت حق حریم          بند دوم: ارتباط حق حریم با حق ارتفاق    گفتار چهارم :عناصر سازنده حق حریم         بنداول :وجود یک ملک           بند دوم: وجود زمین موات در مجاورت ملک       بند سوم: وجود رابطه میان ملک و زمین موات مجاور برای تکمیل انتفاع    گفتار پنجم: مبنای مشروعیت و مستندات حق حریم           بنداول :تکمیل انتفاع ازملک            بند دوم :قاعده لاضرر             بند سوم:مستندات و ادله حریم      گفتار ششم:مستندات فقهی           بند اول: اجماع         بند دوم: روایات          بند سوم:بنای عقلاء    گفتار هفتم :مستندات حقوقی     گفتار هشتم : میزان حق حریم           بنداول: سابقه فقهی         بند دوم: حکم قانونی مدنی    گفتار نهم :مصادیق حق حریم           بند اول : مصادیق سنتی پذیرفته شده از سوی فقه و قانون         بند دوم :مصادیق توسعه یافته حق حریم    مبحث دوم:نظریه حقوقدانان      گفتار اول:حقوق شهرسازی (غلامرضا کامیار)      گفتار دوم: مفاهیم وضوابط جدید در حقوق مدنی (دکتر سید حسین صفائی)      گفتار سوم: ممانعت از حق(علی اصغر شریف)      گفتار چهارم: حقوق مدنی (دکتر سید حسن امامی)      گفتار پنجم:قانون مدنی(مهدی نیک فر)      گفتار ششم:حقوق اموال (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)      گفتار هفتم: دعاوی تصرف(؟دکتر غلامرضا طیرانیان)      گفتار هشتم: حقوق مدنی – اموال و مالکیت (دکتر ناصر کاتوزیان)      گفتار نهم:ثبت حریم (داریوش بهرامی)  فصل دوم :شرایط و ضوابط عملی و کاربردی مصادیق حریم     مبحث اول: حریم چاه و قنوات        گفتار اول:  تعریف حریم چاه و قنوات            بند اول: قنات            بند دوم: چاه       گفتار دوم: فهرست مصوبات       گفتار سوم: تعیین حدود حریم چاه و قنات       گفتار چهارم:رعایت حریم جاده ها در حفر چاه و قنات       گفتار پنجم: مجموعه نظرهای مشورتی(دادگستری)       گفتار ششم: آرای دیوان عالی کشور در امور حقوقی   مبحث دوم: حریم دریاچه های احداثی پشت سدها       گفتار اول: تعریف       گفتار دوم : مصوبات تدوین شده       گفتار سوم: تعیین حدود حریم در یاچه های احداثی پشت سدها    مبحث سوم: حریم رودخانه ها        گفتار اول: تعریف        گفتار دوم: سیر قانون گذاری        گفتار سوم : تعیین حریم رودخانه ها    مبحث چهارم: حریم کانال های احداثی و لوله های ابرسانی         گفتار اول: تعریف         گفتار دوم: سیر قانون گذاری         گفتار سوم: نحوه تعیین حدود حریم     مبحث پنجم: حریم مرداب و برکه          گفتار اول: تعریف          گفتار دوم: نحوه تعیین حدود حریم      مبحث ششم:  حریم چشمه  ها          گفتار اول: تعریف چشمه          گفتار دوم: تعیین حدود حریم چشمه          گفتار سوم: آرای دیوان عالی کشور       مبحث هفتم : حریم خطوط انتقال گاز          گفتار اول: اهداف ،مبنای کلی وجبران خسارت ناشی از حریم خطوط لوله گاز          گفتار دوم: جبران خسارت از مالک زمینو مستحدثات واقع در حریم خطوط گاز          گفتار سوم: حریم خطوط انتقال گاز در داخل و خارج از محدوده شهرها            بند اول: حریم داخل محدوده شهر            بند دوم: حریم خارج محدوده شهر            بندسوم:حریم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت ابنیه و جاده ها ،راه آهن و سایر خطوط          گفتارچهارم: حریم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط توزیع و انتقال نیرو و خطوط لوله نفت             بند اول: حریم خطوط لوله گاز در مجاورت  توزیع و انتقال نیرو             بنددوم: حریم خطوط لوله گاز در مجاورت خطوط لوله نفت          گفتار پنجم: حریم خطوط لوله گاز در مجاورت جاده ها و راه آهن             بنداول: جاده ها             بنددوم: راه آهن          گفتار ششم: تغییرات در تعدادابنیه و تاسیسات واقع در مسیر خطوط لوله             بند اول: حریم اختصاصی لوله گاز             بند دوم: حریم اختصاصی لوله موازی             بند سوم : عرض حریم اختصاصی             بندچهارم: حریم تاسیسات صنعت گاز           گفتار هفتم: حریم های چهار گانه تاسیسات           گفتار هشتم : حریم خطوط لوله انتقال گاز در مجاورت ابنیه و تاسیسات(1)           گفتار نهم : ساختار مقررات             بند اول: مبانی قانونی             بنددوم: مبانی فنی           گفتار دهم :حد نهایی حریم           گفتار یازدهم: حریم خطوط لوله انتقال گاز  در مجاورت ابنیه و تاسیسات (2)           گفتار دوازدهم: انواع مسیرهای خطوط لوله           گفتار سیزدهم: گردش کار حریم در شرکت ملی گاز      مبحث هشتم : حریم خطوط انتقال  برق            گفتار اول: تعریف            گفتار دوم: فهرست مصوبات            گفتار سوم: تعیین حدود حریم خطوط  انتقال برق       مبحث نهم : حریم خطوط لوله نفت       مبحث دهم : حریم راه ها و راه آهن و فضای سبز حاشیه اتوبان ها             گفتار اول: تعریف                گفتار دوم: سیر قانون گذاری             گفتار سوم: تحدید حدود حریم راه ها             گفتار چهارم: حریم راه های روستایی             گفتار پنجم: حریم فضای سبز حاشیه اتوبان ها و معابر درجه یک و دو             گفتار ششم: حریم اراضی مجاور راه ها در محدوده استحفاظی و حریم شهر             گفتار هفتم: تصرف اراضی و املاک خصوصی برای احداث راه و جاده        مبحث یازدهم: محدوه و حریم شهر              گفتار اول: تعریف شهر و شهرستان                 بند اول: تعریف شهر                 بند دوم: تعریف شهرستان              گفتار دوم: طرح جامع شهری              گفتار سوم: طرح تفضیلی              گفتار چهارم: طرح هادی              گفتار پنجم: محدوده خدماتی شهر               گفتار ششم: محدوده یا حریم استحفاظی شهر                  گفتار هفتم: محدوده قانونی شهر               گفتار هشتم: محدوده شهر               گفتار نهم : حریم شهر               گفتار دهم: مقررات مصوب در خصوص حریم شهر               گفتار یازدهم: تعیین حدود حریم شهر               گفتار دوازدهم: رعایت ضوابط مربوطه در حریم شهر تهران               گفتار سیزدهم: تعیین تکلیف اراضی ملی در حریم محدوده استحفاظی شهرها               گفتار چهاردهم: شناخت حریم ومحدوده استحفاظی شهر ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها               گفتار پانزدهم:علائم ونشانه های مربوط به تحدیدحدوداملاک وحریم(کاداستر)در شهر               گفتار شانزدهم: حریم پخ تقاطع معابر                 بند اول: جدول تقاطع های هم عرض وغیر هم عرض بزرگراه ها                 بنددوم: نحوه اقدام در خصوص پخ تقاطع های چهر شاخه                 بند سوم: تعیین پخ در املاک واگذار شده هیئت سه نفره              گفتار هفدهم: ضوابط تعیین پخ               گفتار هجدهم : آراء دیوان عالی کشور در ارتباط با حریم استحفاظی شهر ها         مبحث دوازدهم: محدود و حریم شهرک ها                گفتار اول:  تعریف شهرک                گفتار دوم: محدوده و حریم شهرک                گفتار سوم:نظریات اداره حقوقی دادگستری درزمینه حریم قانونی شهرک های  صنعتی         مبحث سیزدهم: محدوده و حریم روستاها                گفتار اول: تعریف روستا                گفتار دوم: محدوده روستا                گفتار سوم: حریم روستا                گفتار چهارم : ضوابط مربوط به روستاها ،دهات و قراء حریم                گفتار پنجم: (نظریات مشورتی اداره کل حقوق جهاد و کشاورزی )           مبحث چهاردهم: حریم آثار و بناهای تاریخی                 گفتار اول: ضوابط حفظ حریم اماکن تاریخی                 گفتار دوم: ضوابط ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو           مبحث پانزدهم: حریم پادگان ها و تاسیسات نظامی                  گفتار اول: نحوه صدور پروانه اماکن نظامی و انتظامی           مبحث شانزدهم: حریم فرودگاه ها                  گفتار اول: رعایت ارتفاع مجاز ساختمان ها و تاسیسات واقع در مجاورت فرودگاه ها           مبحث هفدهم: حریم شبکه های کابل فیبرنوری نویسندگان:عباس بشیری، دکتر علی اکبربراتی، مریمپوررحیم

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.