رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی جلد 10

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی جلد 10

کد محصول# 4184

هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.

محصولات بیشتر

حقوق مهاجرت
کد محصول# 4499