رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های کیفری استان جلد 1

رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های کیفری استان جلد 1

کد محصول# 4210

هدف اصلی از انتشار دوره 58 جلدی رویه قضایی ایران فراهم آوردن زمینه های بحث و بررسی قضایی بوده و از این حیث تنها بر فواید علمی آموزشی و ثبت و ساماندهی تجارت سازمانی تکیه دارد و اما طبعاً در استناد به هر یک از رویه ها و نظر ها نخست می بایست که از اعتبار کنونی آن و از آن تغییرات تقنینی اطمینان حاصل کرده باشید.

محصولات بیشتر