گزیده از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی جلد 3

گزیده از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی جلد 3

کد محصول# 4221

گزیده ای از پایان نامه های علمی، در 9 عنوان تنظیم شده است که تا کنون 23 جلد آن به زیور طبع آراسته گردیده است. در این مجموعه سه قسمت از اطلاعات هر یک از پایان نامه های انتخاب شده، آمده است. که عبارتند از: مشخصات کلی، چکیده (مقدمه) و پیشنهادها (نتیجه).