توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ ها

توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی تغییر کاربری اراضی زارعی و باغ ها

کد محصول# 4285

این مجموعه مطالعات روش شناسی را در دستور کار قرار داده است. در این شیوه نامه مشخص شده که برای بررسی و تحلیل رای قضایی چه سوال هایی مطرح است؟ و چگونه باید پاسخ سوال های تحقیق ردیابی شود. استفاده از این منبع می تواند بهره گیری از ظرفیت دانش آفرین رأی قضایی را توسعه بخشد و شتاب آن را بیشتر کند.