توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی خانواده جلد اول مسایل حقوقی 1

توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی خانواده جلد اول مسایل حقوقی 1

کد محصول# 4286

این مجموعه مطالعات روش شناسی را در دستور کار قرار داده است. در این شیوه نامه مشخص شده که برای بررسی و تحلیل رای قضایی چه سوال هایی مطرح است؟ و چگونه باید پاسخ سوال های تحقیق ردیابی شود. استفاده از این منبع می تواند بهره گیری از ظرفیت دانش آفرین رأی قضایی را توسعه بخشد و شتاب آن را بیشتر کند.